List

Grc/Lemmas-without-audio-sorted-by-number-of-wiktionaries

 1. ὄνομα
 2. αἷμα
 3. λόγος
 4. νύξ
 5. βίος
 6. νῆσος
 7. πόλεμος
 8. ἀνήρ
 9. ἵππος
 10. ὕδωρ
 11. βασιλεύς
 12. γλῶσσα
 13. γυνή
 14. ζωή
 15. θάνατος
 16. λίθος
 17. λύκος
 18. μέλι
 19. μήτηρ
 20. πατήρ
 21. χρόνος
 22. ἀρχή
 23. γαστήρ
 24. δέρμα
 25. εἰρήνη
 26. εἷς
 27. καρδία
 28. κύων
 29. λευκός
 30. νίκη
 31. πούς
 32. φωνή
 33. φόβος
 34. ἀήρ
 35. ἀδελφός
 36. ἄρκτος
 37. ἐγώ
 38. ἑπτά
 39. ἔργον
 40. ἡμέρα
 41. ἥλιος
 42. βοῦς
 43. γλῶττα
 44. γράφω
 45. δένδρον
 46. δύο
 47. ζῷον
 48. καρπός
 49. κόραξ
 50. κόσμος
 51. λέων
 52. νέος
 53. παῖς
 54. πῦρ
 55. στόμα
 56. τρεῖς
 57. φίλος
 58. ἐκκλησία
 59. ἐλέφας
 60. ἐννέα
 61. ἰχθύς
 62. ὀφθαλμός
 63. ὄρνις
 64. δέκα
 65. δρόμος
 66. εἰμί
 67. κακός
 68. κεφαλή
 69. ναῦς
 70. οἶνος
 71. πέντε
 72. ποταμός
 73. σῶμα
 74. υἱός
 75. φέρω
 76. ἀγορά
 77. ἀλήθεια
 78. ἀλώπηξ
 79. ἀράχνη
 80. ἄγγελος
 81. ἄγκυρα
 82. ἑκατόν
 83. ἕξ
 84. αἴξ
 85. βάλλω
 86. βίβλος
 87. γένεσις
 88. γῆ
 89. δίδωμι
 90. δίκη
 91. δώδεκα
 92. δῆμος
 93. θάλασσα
 94. θυγάτηρ
 95. κάμηλος
 96. λίμνη
 97. μῆλον
 98. νόμος
 99. οὐρανός
 100. πόλις
 101. τόπος
 102. χρυσός
 103. ἀγάπη
 104. ἀετός
 105. ἐλαία
 106. ἐρυθρός
 107. ἡμεῖς
 108. ὀκτώ
 109. βιβλίον
 110. γάλα
 111. γράμμα
 112. γωνία
 113. γόνυ
 114. δάκτυλος
 115. δράκων
 116. δῶρον
 117. εὑρίσκω
 118. θερμός
 119. θύρα
 120. κράτος
 121. κύκνος
 122. μέγας
 123. μῦς
 124. νέφος
 125. νεκρός
 126. οἰκία
 127. πέτρα
 128. πνεῦμα
 129. ποιητής
 130. σελήνη
 131. τυρός
 132. φημί
 133. φυτόν
 134. φῶς
 135. χήν
 136. χιών
 137. χλωρός
 138. ἀδελφή
 139. ἀρετή
 140. ἄλγος
 141. ἄνεμος
 142. ἄργυρος
 143. ἐπιστήμη
 144. ἑσπέρα
 145. ἔτος
 146. ὀδούς
 147. ὀστέον
 148. ὁδός
 149. ὥρα
 150. αἰτία
 151. αἴλουρος
 152. βάρος
 153. βούτυρον
 154. γάρ
 155. γένος
 156. γίγνομαι
 157. δημοκρατία
 158. διάβολος
 159. διδάσκω
 160. δοῦλος
 161. δύναμις
 162. εἶμι
 163. εὖ
 164. θέατρον
 165. κέρας
 166. κλέπτης
 167. κοινός
 168. κρύπτω
 169. κόλπος
 170. κόρη
 171. κύριος
 172. μάχη
 173. μέλας
 174. μῖσος
 175. νεφέλη
 176. νόσος
 177. πάθος
 178. σοφία
 179. σφαῖρα
 180. σύ
 181. τέκνον
 182. τέλος
 183. τέχνη
 184. φάρμακον
 185. φεύγω
 186. φιλοσοφία
 187. φύλλον
 188. χίλιοι
 189. χθές
 190. ἀγαθός
 191. ἀλλά
 192. ἀπό
 193. ἄγω
 194. ἐθέλω
 195. ἔθνος
 196. ἔχω
 197. ἕνδεκα
 198. ἡδονή
 199. ἰατρός
 200. ἱερεύς
 201. ὄνος
 202. ὄρος
 203. ὕπνος
 204. ᾠδή
 205. βέλος
 206. βαρύς
 207. βασιλεία
 208. βουλή
 209. γέλως
 210. γέρων
 211. γέφυρα
 212. γενεά
 213. γλυκύς
 214. δάκνω
 215. διακόσιοι
 216. διδάσκαλος
 217. δικαιοσύνη
 218. δόξα
 219. εἰκών
 220. εἴκοσι
 221. θάλαττα
 222. θρίξ
 223. καθαρός
 224. καλέω
 225. λέξις
 226. λύω
 227. μάχαιρα
 228. μάχομαι
 229. μέτρον
 230. μαθητής
 231. μισθός
 232. μορφή
 233. μυῖα
 234. μόλυβδος
 235. μῦθος
 236. ναύτης
 237. νεφρός
 238. νύμφη
 239. ξανθός
 240. οὐ
 241. παιδεία
 242. πεντήκοντα
 243. ποιέω
 244. προφήτης
 245. πρᾶγμα
 246. σάββατον
 247. τέτταρες
 248. ταῦρος
 249. τιμή
 250. τρίγωνον
 251. φιλία
 252. φυγή
 253. χάρις
 254. χειμών
 255. χρῶμα
 256. ἀνά
 257. ἀριθμός
 258. ἀστήρ
 259. ἀστρονομία
 260. ἄβαξ
 261. ἄλλος
 262. ἄντρον
 263. ἄστρον
 264. ἅλς
 265. ἅμα
 266. ἐν
 267. ἐπίσκοπος
 268. ἐχθρός
 269. ἑβδομήκοντα
 270. ἑξήκοντα
 271. ἔρχομαι
 272. ἥρως
 273. ἧπαρ
 274. ὁμός
 275. ὦμος
 276. ῥήτωρ
 277. ῥίζα
 278. ῥίς
 279. ῥόδον
 280. ῥῆμα
 281. αἰθήρ
 282. αἴνιγμα
 283. αὔριον
 284. βάθος
 285. βάπτισμα
 286. βάσις
 287. βαίνω
 288. βαδίζω
 289. βακτηρία
 290. βελόνη
 291. βραχίων
 292. γεωργός
 293. γιγνώσκω
 294. γνώμη
 295. γνῶσις
 296. δίς
 297. δαίμων
 298. δεῖπνον
 299. διάλογος
 300. δικαστής
 301. εἰς
 302. εἶδος
 303. εὐνή
 304. ζυγόν
 305. θέρος
 306. θήρ
 307. θησαυρός
 308. κάστωρ
 309. κέντρον
 310. κίνημα
 311. κίνησις
 312. καιρός
 313. καπνός
 314. κατά
 315. κλέος
 316. κλείς
 317. κρανίον
 318. κριθή
 319. κριτής
 320. κόκκυξ
 321. λύχνος
 322. μέθυ
 323. μέλισσα
 324. μέλιττα
 325. μένω
 326. μήν
 327. μανθάνω
 328. μνήμη
 329. μόνος
 330. ξίφος
 331. οὖς
 332. πάπυρος
 333. παράδειγμα
 334. πατρίς
 335. πελαργός
 336. πλούσιος
 337. πλοῖον
 338. πολίτης
 339. πυρός
 340. πύργος
 341. σίδηρος
 342. σπείρω
 343. στρατηγός
 344. στρατιώτης
 345. στόμαχος
 346. σχολή
 347. σωτηρία
 348. σῦκον
 349. τάφος
 350. τράπεζα
 351. τόξον
 352. χορός
 353. χώρα
 354. ψάμμος
 355. ἀγγελία
 356. ἀγών
 357. ἀδικία
 358. ἀκούω
 359. ἀμφί
 360. ἀνάγκη
 361. ἀνδρεία
 362. ἀποθήκη
 363. ἀποκτείνω
 364. ἄνθος
 365. ἄρτος
 366. ἅγιος
 367. ἅμαξα
 368. ἐλευθερία
 369. ἐλεύθερος
 370. ἐλπίς
 371. ἐνενήκοντα
 372. ἑορτή
 373. ἔλαιον
 374. ἡγεμών
 375. ἦθος
 376. ἰδιώτης
 377. ἴδιος
 378. ὀγδοήκοντα