List

Grc/Lemmas-without-audio-sorted-by-number-of-wiktionaries

 1. ὄνομα
 2. αἷμα
 3. λόγος
 4. νύξ
 5. βίος
 6. νῆσος
 7. πόλεμος
 8. ἵππος
 9. γυνή
 10. θάνατος
 11. θεός
 12. λίθος
 13. λύκος
 14. ἀνήρ
 15. βασιλεύς
 16. γαστήρ
 17. γλῶσσα
 18. δέρμα
 19. ζωή
 20. καρδία
 21. λευκός
 22. μήτηρ
 23. πατήρ
 24. πούς
 25. πτερόν
 26. φόβος
 27. χρόνος
 28. ψυχή
 29. ἀήρ
 30. ἀρχή
 31. ἄρκτος
 32. ἑπτά
 33. ἥλιος
 34. ὕδωρ
 35. βοῦς
 36. γράφω
 37. εἰρήνη
 38. καρπός
 39. κόραξ
 40. κύων
 41. λέων
 42. μέλι
 43. νίκη
 44. παῖς
 45. φωνή
 46. ἀδελφός
 47. ἐγώ
 48. ἐλέφας
 49. ἐννέα
 50. ἔργον
 51. ἡμέρα
 52. ὄρνις
 53. δρόμος
 54. ζῷον
 55. καί
 56. νέος
 57. οἶνος
 58. ποταμός
 59. πῦρ
 60. στόμα
 61. τρεῖς
 62. φίλος
 63. ἀγορά
 64. ἀλώπηξ
 65. ἀράχνη
 66. ἄγγελος
 67. ἄγκυρα
 68. ἐκκλησία
 69. ἰχθύς
 70. ὀφθαλμός
 71. αἴξ
 72. βάλλω
 73. γλῶττα
 74. γῆ
 75. δέκα
 76. δένδρον
 77. δύο
 78. δῆμος
 79. εἷς
 80. θυγάτηρ
 81. κάμηλος
 82. κακός
 83. κεφαλή
 84. κόσμος
 85. λίμνη
 86. μῆλον
 87. ναῦς
 88. νόμος
 89. ξένος
 90. πέντε
 91. σῶμα
 92. τόπος
 93. φέρω
 94. χείρ
 95. χρυσός
 96. ἀγάπη
 97. ἀλήθεια
 98. ἐρυθρός
 99. ἑκατόν
 100. ἕξ
 101. ἡμεῖς
 102. ὀκτώ
 103. βίβλος
 104. βιβλίον
 105. γένεσις
 106. γράμμα
 107. δάκτυλος
 108. δίδωμι
 109. δράκων
 110. δώδεκα
 111. εἰμί
 112. θάλασσα
 113. θερμός
 114. κύκνος
 115. μῦς
 116. οὐρανός
 117. πέτρα
 118. πνεῦμα
 119. ποιητής
 120. πόλις
 121. τυρός
 122. υἱός
 123. φυτόν
 124. φῶς
 125. χήν
 126. χιών
 127. χλωρός
 128. ἀδελφή
 129. ἀετός
 130. ἄλγος
 131. ἄνεμος
 132. ἐλαία
 133. ἑσπέρα
 134. ἔτος
 135. ὀστέον
 136. ὥρα
 137. αἴλουρος
 138. αὐτός
 139. βούτυρον
 140. γάλα
 141. γένος
 142. γίγνομαι
 143. γωνία
 144. γόνυ
 145. δίκη
 146. διάβολος
 147. δοῦλος
 148. δύναμις
 149. δῶρον
 150. εὑρίσκω
 151. θύρα
 152. κράτος
 153. κόλπος
 154. κόρη
 155. κύριος
 156. μέγας
 157. μέλας
 158. μῖσος
 159. νέφος
 160. νεκρός
 161. νεφέλη
 162. νόσος
 163. οἰκία
 164. πάθος
 165. σελήνη
 166. σφαῖρα
 167. φάρμακον
 168. φημί
 169. φιλοσοφία
 170. ἀπό
 171. ἀρετή
 172. ἄγω
 173. ἄργυρος
 174. ἕνδεκα
 175. ἡδονή
 176. ἰατρός
 177. ἱερεύς
 178. ὀδούς
 179. ὁδός
 180. ὄνος
 181. αἰτία
 182. βάρος
 183. βέλος
 184. βαρύς
 185. βασιλεία
 186. βουλή
 187. γάρ
 188. γέλως
 189. γέρων
 190. γέφυρα
 191. δάκνω
 192. δέ
 193. δημοκρατία
 194. διακόσιοι
 195. διδάσκω
 196. δόξα
 197. εἰκών
 198. εἴκοσι
 199. εἶμι
 200. εὖ
 201. θάλαττα
 202. θέατρον
 203. θρίξ
 204. κέρας
 205. καθαρός
 206. κλέπτης
 207. κοινός
 208. κρύπτω
 209. λέξις
 210. λύω
 211. μάχαιρα
 212. μάχη
 213. μέτρον
 214. μαθητής
 215. μισθός
 216. μυῖα
 217. μόλυβδος
 218. μῦθος
 219. νεφρός
 220. νύμφη
 221. ξανθός
 222. παιδεία
 223. πεντήκοντα
 224. ποιέω
 225. προφήτης
 226. πρᾶγμα
 227. σοφία
 228. τέκνον
 229. τέλος
 230. τέτταρες
 231. τέχνη
 232. ταῦρος
 233. τιμή
 234. τρίγωνον
 235. φεύγω
 236. φιλία
 237. φυγή
 238. φύλλον
 239. φύσις
 240. χάρις
 241. χίλιοι
 242. χειμών
 243. χθές
 244. χρῶμα
 245. ἀγαθός
 246. ἀλλά
 247. ἀριθμός
 248. ἀστήρ
 249. ἄβαξ
 250. ἄντρον
 251. ἐθέλω
 252. ἐν
 253. ἐπίσκοπος
 254. ἐπιστήμη
 255. ἐχθρός
 256. ἑβδομήκοντα
 257. ἑξήκοντα
 258. ἔθνος
 259. ἔχω
 260. ἥρως
 261. ὁμός
 262. ὄρος
 263. ὕπνος
 264. ᾠδή
 265. ῥήτωρ
 266. ῥίς
 267. ῥῆμα
 268. αἰθήρ
 269. αἴνιγμα
 270. βάθος
 271. βάπτισμα
 272. βάσις
 273. βαίνω
 274. βακτηρία
 275. βελόνη
 276. γενεά
 277. γεωργός
 278. γιγνώσκω
 279. γλυκύς
 280. γνώμη
 281. γνῶσις
 282. δίς
 283. δεῖπνον
 284. διδάσκαλος
 285. δικαστής
 286. εἶδος
 287. εὐνή
 288. ζυγόν
 289. θέρος
 290. θησαυρός
 291. κέντρον
 292. κίνημα
 293. κίνησις
 294. καιρός
 295. καλέω
 296. κλέος
 297. κλείς
 298. κρανίον
 299. κριτής
 300. κόκκυξ
 301. μάχομαι
 302. μέλιττα
 303. μένω
 304. μήν
 305. μνήμη
 306. μορφή
 307. μόνος
 308. ξίφος
 309. οὐ
 310. οὖς
 311. πάπυρος
 312. παράδειγμα
 313. πατρίς
 314. πελαργός
 315. πλοῖον
 316. πολίτης
 317. σάββατον
 318. σπείρω
 319. στόμαχος
 320. σχολή
 321. σωτηρία
 322. σύ
 323. τάφος
 324. τράπεζα
 325. χορός
 326. χώρα
 327. ψάμμος
 328. ἀγγελία
 329. ἀγών
 330. ἀδικία
 331. ἀμφί
 332. ἀνά
 333. ἀνάγκη
 334. ἀποθήκη
 335. ἀποκτείνω
 336. ἀστρονομία
 337. ἄλλος
 338. ἄνθος
 339. ἄρτος
 340. ἄστρον
 341. ἅγιος
 342. ἅλς
 343. ἅμα
 344. ἅμαξα
 345. ἐλευθερία
 346. ἐλπίς
 347. ἐνενήκοντα
 348. ἑορτή
 349. ἔρχομαι
 350. ἦθος
 351. ἧπαρ
 352. ἰδιώτης
 353. ἴδιος
 354. ὀγδοήκοντα
 355. ὗς
 356. ὦμος
 357. ᾠόν
 358. ῥίζα
 359. ῥόδον
 360. αὔριον
 361. βάπτω
 362. βαδίζω
 363. βασίλεια
 364. βασιλικός
 365. βιβλιοθήκη
 366. βλάβη
 367. βούλομαι
 368. βραχίων
 369. βροντή
 370. βρῶμα
 371. βόμβος
 372. γένειον
 373. γελάω
 374. δάκρυ
 375. δέλτα
 376. δέρω
 377. δέχομαι
 378. δαίμων