List

Mar/Lemmas-without-audio-sorted-by-number-of-wiktionaries

Revision as of 09:28, 30 November 2022 by Olafbot (talk | contribs) (updating the list with 12 new items. To remove items without recording them, add them here: User:Olafbot/exclusion_list/Mar)

 1. कचेरी
 2. राष्ट्र
 3. वाहणे
 4. सूर्योदय
 5. अक्का
 6. अच्छभल्ल
 7. अडतीस
 8. अत्तर
 9. अभिषेक
 10. उधळणे
 11. कीव
 12. खाते
 13. गफलत
 14. गाभारा
 15. घोष
 16. चटई
 17. चव्हाटा
 18. चिंतणे
 19. जाऊ
 20. जिव्हाळा
 21. तलवार
 22. तालुका
 23. तृप्ती
 24. थाळी
 25. द्वार
 26. द्विज
 27. नाचक्की
 28. निर्भय
 29. निवारा
 30. परवड
 31. पैदा
 32. प्राकृत
 33. फजिती
 34. फावडे
 35. भांडण
 36. भूतकेश
 37. मुख्याध्यापक
 38. यादी
 39. राई
 40. रोख
 41. लाटणे
 42. वाचन
 43. वाहक
 44. शिंक
 45. सफेद
 46. समृद्ध
 47. सुईण
 48. हुतात्मा
 49. हेवा
 50. होडी
 51. अँग्युलर
 52. अँटिसिपेशन
 53. अँथ्रॅक्स
 54. अंकचालन
 55. अंकजाल
 56. अंकपट्टी
 57. अंकपाश
 58. अंकरी
 59. अंकलिपि
 60. अंकाईटंकाई
 61. अंकिला
 62. अंकी
 63. अंकुरणे
 64. अंकुशी
 65. अंकोळ
 66. अंगवळणी
 67. अंगाईगीत
 68. अंजन
 69. अंजनी
 70. अंजलि
 71. अंजान
 72. अंजारणे
 73. अंजिनी
 74. अंडगोल
 75. अंतराळ
 76. अंतर्याम
 77. अंधारणे
 78. अंधारी
 79. अंधारे
 80. अंधुक
 81. अंबक
 82. अंबापाणी
 83. अंबोळी
 84. अऋण
 85. अकंटक
 86. अकच्छ
 87. अकटचिकट
 88. अकटविकट
 89. अकथ्य
 90. अकराळ-विकराळ
 91. अकरावा बृहस्पति
 92. अकरावा रुद्र
 93. अकरीं
 94. अकरुण
 95. अकरें
 96. अकरोड
 97. अकर्तव्य
 98. अकर्ता
 99. अकर्तृक
 100. अकर्तृत्व
 101. अकर्म
 102. अकर्मक
 103. अकर्मी
 104. अकल्पनीय
 105. अकल्मष
 106. अकल्याण
 107. अकळ
 108. अकळतनकळत
 109. अकळवणी
 110. अकळी
 111. अकस
 112. अकसखोर
 113. अकांचन
 114. अकांड तांडव
 115. अकाम्य
 116. अकारण
 117. अकारणिक
 118. अकार्य
 119. अकाल
 120. अकालज
 121. अकाल्पनिक
 122. अकाळ्या
 123. अकिंचित्
 124. अकीक
 125. अकीर्तनीय
 126. अकीर्ती
 127. अकुंठित
 128. अकुटें दुकुटें
 129. अकुतोभय
 130. अकुलज
 131. अकुशल
 132. अकृत
 133. अकृतज्ञ
 134. अकृत्य
 135. अक्कड
 136. अक्कडणे
 137. अक्कडबाज
 138. अक्कडबाजी
 139. अक्कलकरा
 140. अक्कलखाद
 141. अक्कलदाढ
 142. अक्कलबाज
 143. अक्रम
 144. अक्रय्य
 145. अक्रस
 146. अक्रसतक्रस
 147. अक्राळ-विक्राळ
 148. अक्रिय
 149. अक्रीत
 150. अक्रुसणे
 151. अक्रोध
 152. अक्लिष्टपणे
 153. अक्लृप्त
 154. अक्लेश
 155. अक्षोम
 156. अक्साबोक्शी
 157. अखंड
 158. अखई
 159. अखजा
 160. अखडणे
 161. अखतेसाली
 162. अखत्यार
 163. अखत्यारी
 164. अखबार
 165. अखबारनवीस
 166. अगबाई
 167. अगाई
 168. अगोट
 169. अग्निकुले
 170. अग्निदिव्य
 171. अग्निपूजा
 172. अग्निहोत्री
 173. अग्र
 174. अचंबा
 175. अचळोजी
 176. अचांगणे
 177. अचांचल्य
 178. अचाट
 179. अचापल्य
 180. अचाल
 181. अचावचा
 182. अचिंतीत
 183. अचिंत्य
 184. अचिंत्याव्यक्त
 185. अचिकित्सनीय
 186. अचिर
 187. अचुंबित
 188. अचेतन
 189. अचैतन्य
 190. अचोज
 191. अचोष्य
 192. अच्छंदस्क
 193. अच्छिन्न
 194. अच्छेर
 195. अच्युत
 196. अछिद्र
 197. अज
 198. अजंगम
 199. अजक्षर
 200. अजगूल
 201. अजडांश
 202. अजतरफ
 203. अजन्म
 204. अजप
 205. अजपा
 206. अजब
 207. अजबाई
 208. अजबाब
 209. अजम
 210. अजमत
 211. अजमाव
 212. अजमावणे
 213. अजमास
 214. अजमासणे
 215. अजमासी
 216. अजमोदा
 217. अजय्य
 218. अजर
 219. अजवला
 220. अजवान
 221. अजस्त्र
 222. अजहस्त्वार्थलक्षणा
 223. अजा
 224. अजागळी
 225. अजागुरू
 226. अजाण
 227. अजाणता
 228. अजात
 229. अजादुजा
 230. अजावळ
 231. अजाहत
 232. अजिंक
 233. अजित
 234. अजिदिलयखलास
 235. अजिन
 236. अजिसौब
 237. अजी
 238. अजीबात
 239. अजुनि
 240. अजुरा
 241. अजूग
 242. अजूरदार
 243. अजेंडा
 244. अजेगुरू
 245. अजेचीर
 246. अजेय
 247. अजोगी
 248. अजोळ
 249. अटंका
 250. अटंकाळ
 251. अटक
 252. अटकडी
 253. अटकणे
 254. अटकर
 255. अटकळ
 256. अटकविणे
 257. अटकाव
 258. अटकी
 259. अटके
 260. अटकोल
 261. अटघोळाणा
 262. अटणावळ
 263. अटणी
 264. अटणुक
 265. अटणे
 266. अटणें
 267. अटन
 268. अटप
 269. अटी
 270. अटींव
 271. अटोका
 272. अटोपी
 273. अटोळा
 274. अट्टल
 275. अट्टाहास
 276. अठरणे
 277. अठळी
 278. अठव
 279. अठवडे पाईक
 280. अठवा
 281. अठविणे
 282. अठांगुळा
 283. अठांगूळ
 284. अठायी
 285. अठी
 286. अठोक परब्रह्म
 287. अठोनी वेठोनी
 288. अठोपहार
 289. अठोफळी
 290. अठोळी
 291. अठ्ठा
 292. अठ्ठावन
 293. अठ्ठी
 294. अठ्ठ्या
 295. अठ्ठ्याहत्तर
 296. अड
 297. अडकण
 298. अडकणी
 299. अडकथा
 300. अडकर
 301. अडकवण
 302. अडकविणे
 303. अडका
 304. अडकाम
 305. अडकाष्टा
 306. अडखप्या
 307. अडखर्च
 308. अडखळण
 309. अडखळणी
 310. अडखळणे
 311. अडखाणे
 312. अडखोल
 313. अडगई
 314. अडगडी
 315. अडगल्ली
 316. अडगळ
 317. अडगव
 318. अडगवणे
 319. अडगविणे
 320. अडगाव
 321. अडगिऱ्हाईकी
 322. अडघर
 323. अडघोडा
 324. अडच
 325. अडचण
 326. अडचणणे
 327. अडची
 328. अडचे
 329. अडजात
 330. अडजिना
 331. अडजुना
 332. अडण
 333. अडणा
 334. अडणी
 335. अडणूक
 336. अडताल
 337. अडती
 338. अडाणी
 339. अणकुचीदार
 340. अण्णा
 341. अतिरेकी
 342. अतिसेवन
 343. अधःपात
 344. अधम
 345. अधमांग
 346. अधांतरी
 347. अधाशी
 348. अधिकार
 349. अननुभवी
 350. अनसर्टन
 351. अनित्य
 352. अनियमित
 353. अनिर्वचनिय
 354. अनिश्चित
 355. अनुगमन
 356. अनुपम
 357. अनुभवणे
 358. अनुवाद
 359. अनुवादक
 360. अनुषंगाने
 361. अनैसर्गिक
 362. अन्
 363. अन्सर्टन
 364. अन्सर्टन्टी
 365. अन्सर्टॅनिटी
 366. अपघात
 367. अपत्य
 368. अपादमस्तक
 369. अप्पलपोटा
 370. अप्सरा
 371. अबब
 372. अबीर
 373. अब्सोल्यूट
 374. अभरवसा
 375. अभाग्य
 376. अभिनंदन
 377. अभिमंत्रण
 378. अभिमानणे
 379. अभियंता
 380. अभियुक्त