List

Grc/Lemmas-without-audio-sorted-by-number-of-wiktionaries

Revision as of 00:35, 27 February 2021 by Olafbot (talk | contribs) (updating the list)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

 1. αἷμα
 2. νύξ
 3. βίος
 4. λόγος
 5. ὄνομα
 6. βασιλεύς
 7. γυνή
 8. νῆσος
 9. πόλεμος
 10. ἀνήρ
 11. ἵππος
 12. γλῶσσα
 13. ζωή
 14. καρδία
 15. λέων
 16. λίθος
 17. παῖς
 18. πούς
 19. πτερόν
 20. χρόνος
 21. ἀρχή
 22. ὕδωρ
 23. αἴξ
 24. βοῦς
 25. γαστήρ
 26. δέρμα
 27. ζῷον
 28. θάνατος
 29. θεός
 30. κύων
 31. λύκος
 32. μέλι
 33. μήτηρ
 34. ψυχή
 35. ἀήρ
 36. ἄρκτος
 37. ἔργον
 38. ἡμέρα
 39. ἥλιος
 40. ὄρνις
 41. βάλλω
 42. γράφω
 43. δένδρον
 44. εἰρήνη
 45. θυγάτηρ
 46. καρπός
 47. κόραξ
 48. λευκός
 49. οἶνος
 50. πῦρ
 51. τρεῖς
 52. φωνή
 53. φόβος
 54. ἀγορά
 55. ἀδελφός
 56. ἄγγελος
 57. ἐκκλησία
 58. ἐλέφας
 59. ἑπτά
 60. ὀφθαλμός
 61. αἴλουρος
 62. γλῶττα
 63. γῆ
 64. δράκων
 65. δρόμος
 66. δύο
 67. δῆμος
 68. καί
 69. νέος
 70. νίκη
 71. πατήρ
 72. ποταμός
 73. πόλις
 74. σῶμα
 75. χείρ
 76. ἀλήθεια
 77. ἀλώπηξ
 78. ἄγκυρα
 79. ἐγώ
 80. ἐννέα
 81. ἑκατόν
 82. ἕξ
 83. ἰχθύς
 84. ὀκτώ
 85. Ζεύς
 86. βίβλος
 87. δάκτυλος
 88. δέκα
 89. δοῦλος
 90. δύναμις
 91. εἰμί
 92. εἷς
 93. εὑρίσκω
 94. κάμηλος
 95. κακός
 96. κεφαλή
 97. κόσμος
 98. λίμνη
 99. μῆλον
 100. νόμος
 101. ξένος
 102. οὐρανός
 103. στόμα
 104. σφαῖρα
 105. τυρός
 106. υἱός
 107. φέρω
 108. φίλος
 109. φυτόν
 110. φῶς
 111. χιών
 112. χρυσός
 113. ἀγάπη
 114. ἀδελφή
 115. ἀράχνη
 116. ἄλγος
 117. ἄνεμος
 118. ἐρυθρός
 119. ἡμεῖς
 120. αὐτός
 121. γάρ
 122. γένεσις
 123. γίγνομαι
 124. γράμμα
 125. γόνυ
 126. δίδωμι
 127. διάβολος
 128. δώδεκα
 129. δῶρον
 130. θάλασσα
 131. θερμός
 132. θύρα
 133. κόλπος
 134. κύριος
 135. μέγας
 136. μῦς
 137. ναῦς
 138. οἰκία
 139. πάθος
 140. πέντε
 141. πνεῦμα
 142. ποιητής
 143. τόπος
 144. φάρμακον
 145. φημί
 146. χήν
 147. χθές
 148. χλωρός
 149. ἀετός
 150. ἀπό
 151. ἀρετή
 152. ἄγω
 153. ἄργυρος
 154. ἐθέλω
 155. ἑσπέρα
 156. ἔτος
 157. ἕνδεκα
 158. ἡδονή
 159. ἰατρός
 160. ἱερεύς
 161. ὀδούς
 162. ὁδός
 163. ὥρα
 164. ῥίς
 165. αἰτία
 166. βάσις
 167. βαρύς
 168. βιβλίον
 169. γάλα
 170. γέλως
 171. γένος
 172. γέρων
 173. γέφυρα
 174. γνῶσις
 175. δάκνω
 176. δέ
 177. δίκη
 178. διακόσιοι
 179. διδάσκω
 180. δόξα
 181. εἰκών
 182. εἴκοσι
 183. εἶμι
 184. θάλαττα
 185. θρίξ
 186. κέρας
 187. καθαρός
 188. κλέπτης
 189. κράτος
 190. κύκνος
 191. λύω
 192. μέτρον
 193. μυῖα
 194. μῖσος
 195. μῦθος
 196. νεκρός
 197. νόσος
 198. ξύλον
 199. πέτρα
 200. τέκνον
 201. τέτταρες
 202. τέχνη
 203. ταῦρος
 204. τρίγωνον
 205. φεύγω
 206. φιλοσοφία
 207. φύσις
 208. χάρις
 209. χίλιοι
 210. χειμών
 211. χρῶμα
 212. ἀγαθός
 213. ἀριθμός
 214. ἀστήρ
 215. ἄντρον
 216. ἐλαία
 217. ἐπίσκοπος
 218. ἐχθρός
 219. ἑβδομήκοντα
 220. ἑξήκοντα
 221. ἔθνος
 222. ἔχω
 223. Ἰησοῦς
 224. ὁμός
 225. ὄνος
 226. ὄρος
 227. ὕπνος
 228. ᾠδή
 229. ῥήτωρ
 230. ῥῆμα
 231. αἰθήρ
 232. βάθος
 233. βαίνω
 234. βακτηρία
 235. βασιλεία
 236. βουλή
 237. βούτυρον
 238. γενεά
 239. γεωργός
 240. γιγνώσκω
 241. γλυκύς
 242. γωνία
 243. δέχομαι
 244. δίς
 245. δεῖπνον
 246. δημοκρατία
 247. δραχμή
 248. δῆλος
 249. εἰς
 250. εὖ
 251. ζυγόν
 252. θέατρον
 253. θέρος
 254. θησαυρός
 255. κίνησις
 256. καλέω
 257. κριτής
 258. κρύπτω
 259. κόρη
 260. λέξις
 261. μάχαιρα
 262. μάχη
 263. μάχομαι
 264. μέλας
 265. μέλιττα
 266. μήν
 267. μαθητής
 268. μανθάνω
 269. μισθός
 270. μορφή
 271. μόλυβδος
 272. νέφος
 273. νεφρός
 274. νύμφη
 275. οὐ
 276. οὖς
 277. παιδεία
 278. πεντήκοντα
 279. ποιέω
 280. προφήτης
 281. πρᾶγμα
 282. σελήνη
 283. σοφία
 284. σχολή
 285. τιμή
 286. φιλία
 287. φυγή
 288. φύλλον
 289. ψάμμος
 290. ἀγγελία
 291. ἀγών
 292. ἀδικία
 293. ἀλλά
 294. ἀμφί
 295. ἀνάγκη
 296. ἀποθήκη
 297. ἀποκτείνω
 298. ἄβαξ
 299. ἄνθος
 300. ἄστρον
 301. ἅγιος
 302. ἅλς
 303. ἅμα
 304. ἅμαξα
 305. Ἀθῆναι
 306. Ἀλέξανδρος
 307. ἐγείρω
 308. ἐλευθερία
 309. ἐλπίς
 310. ἐν
 311. ἐνενήκοντα
 312. ἐπιστήμη
 313. ἑορτή
 314. ἔκλειψις
 315. ἔρχομαι
 316. ἥρως
 317. ἦθος
 318. ὀστέον
 319. ὗς
 320. ᾠόν
 321. ῥίζα
 322. ῥόδον
 323. αἴνιγμα
 324. βάπτισμα
 325. βάπτω
 326. βάρος
 327. βέλος
 328. βασίλεια
 329. βασιλικός
 330. βελόνη
 331. βλάβη
 332. βραχίων
 333. βροντή
 334. βόμβος
 335. γνώμη
 336. δάκρυ
 337. δέρω
 338. δαίμων
 339. δακρύω
 340. δείκνυμι
 341. δεσπότης
 342. διάλογος
 343. διδάσκαλος
 344. δικαιοσύνη
 345. δικαστής
 346. δοκέω
 347. δόρυ
 348. εἶδος
 349. εὐαγγέλιον
 350. εὐνή
 351. θήρ
 352. θεά
 353. θηρίον
 354. κέντρον
 355. καινός
 356. καιρός
 357. καμηλοπάρδαλις
 358. κατακλυσμός
 359. κλείς
 360. κοινός
 361. κροκόδειλος
 362. κόλλα
 363. κόμη
 364. λέγω
 365. λύγξ
 366. μέταλλον
 367. μανία
 368. μνήμη
 369. μόνος
 370. ναύτης
 371. νεφέλη
 372. ξίφος
 373. ξανθός
 374. πείθω
 375. πεῖρα
 376. πλοῖον
 377. πολίτης
 378. πυγμή
 379. σάρξ
 380. σπέρμα
 381. σωτήρ
 382. σύ
 383. σῆμα
 384. τάφος
 385. τέλος
 386. τίθημι
 387. τελέω
 388. τράπεζα
 389. τριάκοντα
 390. τρόπος
 391. τόξον
 392. φάλαγξ
 393. φυσικός
 394. φωνέω
 395. χελιδών
 396. χεῖλος
 397. χορδή
 398. χορός
 399. ἀγαπάω
 400. ἀγείρω
 401. ἀκούω
 402. ἀκτή
 403. ἀνά
 404. ἀνδρεία
 405. ἀρχιτέκτων
 406. ἀσπίς
 407. ἀστρονομία
 408. ἀτμός
 409. ἄθεος
 410. ἄκανθα
 411. ἄλλος
 412. ἄνθραξ
 413. ἄρθρον
 414. ἄρτος
 415. ἄρχων
 416. ἅπαξ
 417. Ἀχιλλεύς
 418. ἐπί
 419. ἐπιστολή
 420. ἐτυμολογία
 421. ἔγχελυς
 422. ἔντερον
 423. ἔπος
 424. ἔρως
 425. ἕδρα
 426. ἧπαρ
 427. ἰδιώτης
 428. ἴδιος
 429. ἵημι
 430. ἶρις
 431. Ἰνδία
 432. ὀγδοήκοντα
 433. ὀξύς
 434. ὁράω
 435. ὄνειρος
 436. ὄνυξ
 437. ὅμοιος
 438. ὅπλον
 439. ὑμεῖς
 440. ὦμος
 441. Αἴγυπτος
 442. Στέφανος
 443. Χριστός
 444. αἰδέομαι
 445. αἰσχύνη
 446. αἰών
 447. αἱρέω
 448. αὐτονομία
 449. αὔριον
 450. βάρβαρος
 451. βαδίζω
 452. βαλανεῖον
 453. βαπτιστής
 454. βιβλιοθήκη
 455. βλάπτω
 456. βοήθεια
 457. βοτάνη
 458. βούλομαι
 459. γάμος
 460. γένειον
 461. γαῖα
 462. γείτων
 463. γελάω
 464. γεννάω
 465. γλαυκός
 466. γυμνάσιον
 467. γύψ
 468. γῆρας
 469. δάφνη
 470. δέλτα
 471. δίψα
 472. δελφίς
 473. δελφύς
 474. δεξιός
 475. δεσμός
 476. δεύτερος
 477. διάλεκτος
 478. δρᾶμα
 479. δρῦς
 480. δυναστεία
 481. δύναμαι
 482. εἰρωνεία
 483. θέμα
 484. θαυμάζω
 485. θεολογία
 486. θεραπεία
 487. θεραπεύω
 488. θυμός
 489. θώραξ
 490. κάλαμος
 491. κάλλος
 492. κάραβος
 493. κάστωρ
 494. κάτοπτρον
 495. κίνδυνος
 496. κίνημα
 497. κακῶς
 498. κανών
 499. κατά
 500. καταστροφή
 501. κενός
 502. κεῖμαι
 503. κηρός
 504. κλέος
 505. κλέπτω
 506. κλίνω
 507. κλαίω
 508. κλῖμαξ
 509. κορυφή
 510. κορώνη
 511. κρέας
 512. κρίνω
 513. κρανίον
 514. κρατήρ
 515. κριθή
 516. κρύος
 517. κρύσταλλος
 518. κόκκυξ
 519. κύκλος
 520. λαμβάνω
 521. λείπω
 522. λεξικόν
 523. λύπη
 524. μάρμαρος
 525. μέθυ
 526. μέλισσα
 527. μένω
 528. μέσον
 529. μετέωρος
 530. μισέω
 531. μύρμηξ
 532. νέμω
 533. νομίζω
 534. ξηρός
 535. οἶδα
 536. οὐσία
 537. πάγος
 538. πάλιν
 539. πάπυρος
 540. πέμπω
 541. πέτομαι
 542. πέτρος
 543. πίνω
 544. παιδεύω
 545. παλαιός
 546. παρά
 547. παράδειγμα
 548. παρθένος
 549. πατρίς
 550. πεντεκαίδεκα
 551. πλούσιος
 552. πλῆθος
 553. πνεύμων
 554. ποίημα
 555. πομπή
 556. πυρός
 557. πόντος
 558. σάββατον
 559. σίδηρος
 560. σκέλος
 561. σκότος
 562. σκύλαξ
 563. σκώληξ
 564. σμάραγδος
 565. σπείρω
 566. στέλλω
 567. στέφανος
 568. στρατηγός
 569. στρατιώτης
 570. στρατός
 571. στόμαχος
 572. συναγωγή
 573. σφήξ
 574. σχῆμα
 575. σωτηρία
 576. σωφροσύνη
 577. σῴζω
 578. τέμνω
 579. τέσσαρες
 580. τίγρις
 581. τίς
 582. ταχυτής
 583. τεῖχος
 584. τράγος
 585. τῆλε
 586. φοβέω
 587. φρονέω
 588. φύλαξ
 589. φῦλον
 590. χάλιξ
 591. χαλκός
 592. χαρακτήρ
 593. χθών
 594. χρίω
 595. χόρτος
 596. χώρα
 597. ἀ-
 598. ἀγέλη
 599. ἀγορεύω
 600. ἀδήν
 601. ἀδύνατος
 602. ἀεί
 603. ἀκμή
 604. ἀλεκτρυών
 605. ἀλληγορία
 606. ἀμνός
 607. ἀναβαίνω
 608. ἀναγιγνώσκω
 609. ἀνδρός
 610. ἀντί
 611. ἀοιδός
 612. ἀπόστολος
 613. ἀρήν
 614. ἀρχαῖος
 615. ἁμαρτία
 616. ἄκρος
 617. ἄλφα
 618. ἄμπελος
 619. ἄναξ
 620. ἄριστον
 621. ἄρχω
 622. ἄστυ
 623. ἄχος
 624. ἐλεύθερος
 625. ἐπιφάνεια
 626. ἐσθής
 627. ἐσθίω
 628. ἐχῖνος
 629. ἑβδομάς
 630. ἑταῖρος
 631. ἔαρ
 632. ἔθος
 633. ἔλαιον
 634. ἔλεος
 635. ἔμπορος
 636. ἔρις
 637. ἕλιξ
 638. ἕλκω
 639. ἕπομαι
 640. ἕτερος
 641. Ἑλλάς
 642. Ἑρμῆς
 643. Ἕλλην
 644. ἡγέομαι
 645. ἡγεμών
 646. ἦχος
 647. ἰός
 648. ἱερός
 649. ἱκανός
 650. ἵστημι
 651. ὀμφαλός
 652. ὀργή
 653. ὁμιλία
 654. ὄνυμα
 655. ὄφις
 656. ὕαινα
 657. ὕμνος
 658. ὠλένη
 659. ῥάβδος
 660. ῥεῦμα
 661. Βαβυλών
 662. Γαῖα
 663. Δαμασκός
 664. Εὐρώπη
 665. Θεσσαλονίκη
 666. Μεσοποταμία
 667. Σικελία
 668. αἰδώς
 669. αἰσθάνομαι
 670. αἰσχρός
 671. αἴρω
 672. αἶσχος
 673. αὐγή
 674. αὐλός
 675. αὔρα
 676. βάτραχος
 677. βία
 678. βαθύς
 679. βαπτίζω
 680. βασιλεύω
 681. βλέπω
 682. βοάω
 683. βοηθέω
 684. βουβών
 685. βραδύς
 686. βραχύς
 687. βροτός
 688. βρῶμα
 689. βρῶμος
 690. βυθός
 691. βυσσός
 692. βωμός
 693. γέρανος
 694. γαλήνη
 695. γαμέω
 696. γεῦσις
 697. γλαῦξ
 698. γλυφή
 699. γνάθος
 700. γυμνός
 701. γόμφος
 702. δάκρυον
 703. δέρκομαι
 704. δέω
 705. δαμάζω
 706. δείδω
 707. δεινός
 708. δηλόω
 709. δημιουργός
 710. διά
 711. διάγραμμα
 712. διάκονος
 713. διαθήκη
 714. διαφθείρω
 715. διδαχή
 716. διώκω
 717. δολιχός
 718. δουλεία
 719. δρόσος
 720. δυνάστης
 721. δῶμα
 722. εἴδωλον
 723. εἴρω
 724. εὐγενής
 725. ζεύγνυμι
 726. ζημία
 727. θάλαμος
 728. θάπτω
 729. θέλημα
 730. θήρα
 731. θεῖον
 732. θεῖος
 733. θυρίς
 734. θυσία
 735. κάρυον
 736. κάστανον
 737. καλύπτω
 738. καπνός
 739. καρκίνος
 740. καταβαίνω
 741. κείρω
 742. κλάζω
 743. κλαγγή
 744. κλεινός
 745. κλοπή
 746. κρατέω
 747. κριός
 748. κρυπτός
 749. κόκκος
 750. κόνις
 751. κόπρος
 752. κόπτω
 753. κώμη
 754. λίνον
 755. λατρεία
 756. λαός
 757. λιμήν
 758. λογίζομαι
 759. μέγεθος
 760. μέρος
 761. μαλακός
 762. μεταβολή
 763. μηχανή
 764. μοῖρα
 765. μύκης
 766. μύλη
 767. μῆκος
 768. μῆνις
 769. νάρκη
 770. νάφθα
 771. νέκυς
 772. ναός
 773. νεανίας
 774. νόμισμα
 775. νῦν
 776. πάρδαλις
 777. πάσχω
 778. πέμπτος
 779. πέος
 780. πίθηκος
 781. παιδίον
 782. παιδαγωγός
 783. παράδεισος
 784. παραβολή
 785. παροιμία
 786. πελαργός
 787. περιστερά
 788. πεύκη
 789. πηλός
 790. πλέω
 791. πλοῦτος
 792. ποιμήν
 793. πολιτεία
 794. πολλάκις
 795. πρίν
 796. πρό
 797. πρός
 798. πρόσωπον
 799. πρᾶξις
 800. πρῶτος
 801. πτέρυξ
 802. πόρνη
 803. πύργος
 804. πᾶς
 805. σάπφειρος
 806. σιγή
 807. σκάνδαλον
 808. σκηνή
 809. σκιά
 810. σκῶρ
 811. στάσις
 812. στέγη
 813. στενός
 814. στρέφω
 815. συμμετρία
 816. συμφωνία
 817. σῦκον
 818. σῦς
 819. τάξις
 820. τέκτων
 821. ταχύς
 822. τε
 823. τελευτή
 824. τεσσαράκοντα
 825. τετρακόσιοι
 826. τις
 827. τοῦ
 828. τράχηλος
 829. τρέμω
 830. τρέπω
 831. τρίτος
 832. τροχός
 833. τυφλός
 834. τύραννος
 835. τύχη
 836. φάντασμα
 837. φάσις
 838. φήμη
 839. φαίνω
 840. φαντασία
 841. φθίσις
 842. φθείρ
 843. φθείρω
 844. φθόνος
 845. φιάλη
 846. φιλόσοφος
 847. φλέψ
 848. φοῖνιξ
 849. φράζω
 850. φρήν
 851. φόνος
 852. φώρ
 853. χάος
 854. χάρισμα
 855. χαλεπός
 856. χαμαιλέων
 857. χελώνη
 858. χολή
 859. ψεῦδος
 860. ψύλλα
 861. ψῆφος
 862. ἀγαπητός
 863. ἀγγέλλω
 864. ἀγγεῖον
 865. ἀγκών
 866. ἀγωνία
 867. ἀκοή
 868. ἀλέκτωρ
 869. ἀλέξω
 870. ἀλλάσσω
 871. ἀμέλγω
 872. ἀμβροσία
 873. ἀμύνω
 874. ἀνάβασις
 875. ἀνάθεμα
 876. ἀνάστασις
 877. ἀναγκαῖος
 878. ἀξία
 879. ἀξίνη
 880. ἀποδίδωμι
 881. ἀποθνήσκω
 882. ἀποστέλλω
 883. ἀργός
 884. ἀρτηρία
 885. ἀσθενής
 886. ἀφίημι
 887. ἀφρός
 888. ἀψίνθιον
 889. ἁγνός
 890. ἁλιεύς
 891. ἁμάρτημα
 892. ἁμαρτωλός
 893. ἁρμονία
 894. ἁρπάζω
 895. ἄαπτος
 896. ἄβυσσος
 897. ἄγαλμα
 898. ἄγαν
 899. ἄγκος
 900. ἄγος
 901. ἄγριος
 902. ἄγχω
 903. ἄδικος
 904. ἄκρα
 905. ἄκρον
 906. ἄλφιτον
 907. ἄνω
 908. ἄξων
 909. ἄριστος
 910. ἄφαρ
 911. ἅπτω
 912. Ἀαρών
 913. Ἀνδρέας
 914. Ἀπόλλων
 915. Ἀφροδίτη
 916. ἐγκέφαλος
 917. ἐκ
 918. ἐμοί
 919. ἐνθουσιασμός
 920. ἐννεακαίδεκα
 921. ἐπιτομή
 922. ἐράω
 923. ἐργάζομαι
 924. ἐργασία
 925. ἐρῆμος
 926. ἑκκαίδεκα
 927. ἑκυρός
 928. ἑρπετόν
 929. ἔθω
 930. ἔλαφος
 931. ἔμφασις
 932. ἔνατος
 933. ἔντομον
 934. ἕζομαι
 935. ἕκτος
 936. ἕλμινς
 937. ἕλος
 938. ἕνεκα
 939. ἕξις
 940. ἕρπω
 941. ἕως
 942. ἠθικός
 943. ἠχή
 944. ἠχώ
 945. ἡδύς
 946. ἤλεκτρον
 947. ἥβη
 948. Ἡρακλῆς
 949. ἱδρώς
 950. ἱλαρός
 951. ἱστορία
 952. Ἰάκωβος
 953. Ἰωσήφ
 954. ὀκτωκαίδεκα
 955. ὀρθός
 956. ὁρίζων
 957. ὄμβρος
 958. ὄϊς
 959. ὅλος
 960. ὅρος
 961. ὅς
 962. Ὀδυσσεύς
 963. ὑπέρ
 964. ὑπό
 965. Ὠκεανός
 966. ῥάπτω
 967. ῥήγνυμι
 968. Α
 969. Αἰθίοψ
 970. Αὔγουστος
 971. Βαρθολομαῖος
 972. Γρηγόριος
 973. Εὔα
 974. Κέρβερος
 975. Κλειώ
 976. Κόρινθος
 977. Κύπρος
 978. Μακεδονία
 979. Μαρία
 980. Ματθαῖος
 981. Νικόδημος
 982. Σολομών
 983. Συρία
 984. Σωκράτης
 985. Τιμόθεος
 986. αἰγίς
 987. αἰγιαλός
 988. αἰτέω
 989. αἱ
 990. αἴσθησις
 991. αὐδάω
 992. αὐδή
 993. αὐλή
 994. αὐτόνομος
 995. αὐχήν
 996. βάθρον
 997. βάλανος
 998. βάραθρον
 999. βάτος
 1000. βήξ
 1001. βαρύνω
 1002. βαστάζω
 1003. βαφή
 1004. βδέλλα
 1005. βιβρώσκω
 1006. βλώσκω
 1007. βορά
 1008. βουκόλος
 1009. βουλεύω
 1010. βρέφος
 1011. βόθρος
 1012. βόμβυξ
 1013. βόσκω
 1014. βότρυς
 1015. βύβλος
 1016. γάζα
 1017. γάμμα
 1018. γένυς
 1019. γαλαξίας
 1020. γαμβρός
 1021. γενεαλογία
 1022. γεραιός
 1023. γεωμετρία
 1024. γλαύξ
 1025. γλύφω
 1026. γραμματεύς
 1027. γραφή
 1028. γυμνάζω
 1029. γύψος
 1030. γῦρος
 1031. δέλφαξ
 1032. δέμω
 1033. δίδυμος
 1034. δίκτυον
 1035. δίνη
 1036. δίσκος
 1037. δίφθογγος
 1038. δαήρ
 1039. δαίς
 1040. δαίω
 1041. δασύς
 1042. δειλός
 1043. διάνοια
 1044. διάστημα
 1045. διαλέγω
 1046. διατριβή
 1047. δικάζω
 1048. δορκάς
 1049. δράω
 1050. δυνατός
 1051. δόγμα
 1052. δόλος
 1053. δόμος
 1054. δόναξ
 1055. δύω
 1056. εὐδαίμων
 1057. εὐθύς
 1058. εὐλογία
 1059. εὐσέβεια
 1060. εὐφορία
 1061. εὖρος
 1062. ζώνη
 1063. ζῴδιον
 1064. θάλλω
 1065. θήκη
 1066. θεάομαι
 1067. θεράπων
 1068. θεωρία
 1069. θεωρός
 1070. θράσος
 1071. κάμνω
 1072. κάπρος
 1073. κέραμος
 1074. κέρκος
 1075. καίω
 1076. καθέδρα
 1077. καθαίρω
 1078. καλάμη
 1079. καμάρα
 1080. κατάλογος
 1081. κατάλυσις
 1082. καταλέγω
 1083. καταλείπω
 1084. κατοικέω
 1085. κεραυνός
 1086. κιθάρα
 1087. κινέω
 1088. κλώψ
 1089. κνήμη
 1090. κοίτη
 1091. κοινόν
 1092. κολοσσός
 1093. κρήνη
 1094. κρίσις
 1095. κρατύς
 1096. κρόκος
 1097. κρόμμυον
 1098. κτείνω
 1099. κτῆμα
 1100. κυβερνήτης
 1101. κόππα
 1102. κόφινος
 1103. κύβος
 1104. κύλινδρος
 1105. κύτος
 1106. κώνωψ
 1107. κῆπος
 1108. κῆτος
 1109. κῶμα
 1110. κῶμος
 1111. λάρυγξ
 1112. λέχος
 1113. λαμπάς
 1114. λαμπρός
 1115. λανθάνω
 1116. λεία
 1117. λειμών
 1118. λειτουργία
 1119. λεπίς
 1120. λεπτός
 1121. λιμός
 1122. λογισμός
 1123. λοιμός
 1124. λούω
 1125. λόγχη
 1126. λύρα
 1127. λύχνος
 1128. λῃστής
 1129. μάγειρος
 1130. μάγος
 1131. μάθημα
 1132. μάντις
 1133. μάρτυς
 1134. μέλος
 1135. μίασμα
 1136. μαίνομαι
 1137. μαργαρίτης
 1138. μεταμορφόω
 1139. μηρός
 1140. μυρίος
 1141. μύστρον
 1142. μᾶζα
 1143. μῦ
 1144. νέκταρ
 1145. νέομαι
 1146. νεώς
 1147. νεῦρον
 1148. νοῦς
 1149. νόστος
 1150. νᾶνος
 1151. νῆττα
 1152. ξενία
 1153. ξύλινος
 1154. οἰσοφάγος
 1155. οἱ
 1156. οὐρά
 1157. οὖρον
 1158. πάλαι
 1159. πάτος
 1160. πέλαγος
 1161. πέλμα
 1162. πίστις
 1163. παιδοτρίβης
 1164. παράγραφος
 1165. παρασκευή
 1166. πενία
 1167. περί
 1168. πηγή
 1169. πλάσμα
 1170. πλάτος
 1171. πλέκω
 1172. πλήρης
 1173. πλανήτης
 1174. πλατύς
 1175. πλευρά
 1176. πλουτοκρατία
 1177. ποινή
 1178. πολέμιος
 1179. πολεμέω
 1180. πολεμιστής
 1181. πονηρός
 1182. πρέσβυς
 1183. πρόβατον
 1184. πτόλεμος
 1185. πτῶσις
 1186. πυθμήν
 1187. πυνθάνομαι
 1188. πυραμίς
 1189. πώγων
 1190. πῆχυς
 1191. σήμερον
 1192. σανδάλιον
 1193. σαρκασμός
 1194. σατράπης
 1195. σαύρα
 1196. σαῦρος
 1197. σβέννυμι
 1198. σεισμός
 1199. σημαίνω
 1200. σημεῖον
 1201. σθένος
 1202. σκέπτομαι
 1203. σκίουρος
 1204. σκληρότης
 1205. σκοπός
 1206. σκορπίος
 1207. σπήλαιον
 1208. σπουδή
 1209. σπόγγος
 1210. σπῆλυγξ
 1211. στάδιον
 1212. στίγμα
 1213. στίχος
 1214. σταγών
 1215. σταφυλή
 1216. στοιχεῖον
 1217. στρουθός
 1218. στροφή
 1219. στῆθος
 1220. συμβαίνω
 1221. συμπάθεια
 1222. συντίθημι
 1223. σχίζω
 1224. σχίσμα
 1225. σύμμαχος
 1226. σύν
 1227. σύνθεσις
 1228. σύνταξις
 1229. σύστημα
 1230. σῆψις
 1231. σῦριγξ
 1232. τέμενος
 1233. τέταρτος
 1234. τίκτω
 1235. ταμίας
 1236. ταπεινός
 1237. ταῖς
 1238. τείνω
 1239. τιμάω
 1240. τοῖς
 1241. τροφή
 1242. τό
 1243. τόκος
 1244. τύπος
 1245. τῆς
 1246. τῇ
 1247. τῶν
 1248. τῷ
 1249. φάρυγξ
 1250. φέβομαι
 1251. φαλακρός
 1252. φηγός
 1253. φλέγμα
 1254. φλόξ
 1255. φρίκη
 1256. φυγάς
 1257. φυλή
 1258. φυσάω
 1259. φύω
 1260. φώκη
 1261. χάλαζα
 1262. χίμαρος
 1263. χειρουργός
 1264. χερσόνησος
 1265. χεῖμα
 1266. χιτών
 1267. χυμός
 1268. χωρίον
 1269. χόνδρος
 1270. χύτρα
 1271. ψύλλος
 1272. ἀαγής
 1273. ἀβαρής
 1274. ἀβουλία
 1275. ἀγκύλος
 1276. ἀγλαός
 1277. ἀγοράζω
 1278. ἀγωγή
 1279. ἀγωνίζομαι
 1280. ἀδάμας
 1281. ἀείδω
 1282. ἀείρω
 1283. ἀηδών
 1284. ἀθανασία
 1285. ἀκή
 1286. ἀκολουθέω
 1287. ἀκριβής
 1288. ἀλέω
 1289. ἀληθής
 1290. ἀλκυών
 1291. ἀμαυρός
 1292. ἀμείβω
 1293. ἀνίστημι
 1294. ἀναρχία
 1295. ἀνατολή
 1296. ἀνατομή
 1297. ἀνδρεῖος
 1298. ἀνεψιός
 1299. ἀντίθεσις
 1300. ἀντονομασία
 1301. ἀντωνυμία
 1302. ἀξίωμα
 1303. ἀξιόω
 1304. ἀοιδή
 1305. ἀποθνῄσκω
 1306. ἀπόλλυμι
 1307. ἀρέσκω
 1308. ἀραρίσκω
 1309. ἀρθμός
 1310. ἀρκέω
 1311. ἀρόω
 1312. ἀσέβεια
 1313. ἀσκέω
 1314. ἀστραπή
 1315. ἀστρολογία
 1316. ἁρμόζω
 1317. ἄβατος
 1318. ἄγαμαι
 1319. ἄγγος
 1320. ἄγνυμι
 1321. ἄγρα
 1322. ἄημι
 1323. ἄλευρον
 1324. ἄλκη
 1325. ἄνευ
 1326. ἄρσην
 1327. ἄρωμα
 1328. ἄσβεστος
 1329. ἄσμενος
 1330. ἆθλον
 1331. ἆθλος
 1332. Ἀβραάμ
 1333. Ἀδάμ
 1334. ἐάω
 1335. ἐγγύς
 1336. ἐγκρατής
 1337. ἐκεῖνος
 1338. ἐκλέγω
 1339. ἐλαύνω
 1340. ἐλεέω
 1341. ἐμέ
 1342. ἐμπειρία
 1343. ἐνέργεια
 1344. ἐντροπία
 1345. ἐξουσία
 1346. ἐπίρρημα
 1347. ἐρέσσω
 1348. ἐρίζω
 1349. ἐργάτης
 1350. ἐρημία
 1351. ἐσθλός
 1352. ἐφίημι
 1353. ἑκατόμβη
 1354. ἑπτακαίδεκα
 1355. ἑστία
 1356. ἔβενος
 1357. ἔλλειψις
 1358. ἔμβρυον
 1359. ἔξοδος
 1360. ἔπειμι
 1361. ἔσχατος
 1362. ἔχις
 1363. ἕβδομος
 1364. ἕψω
 1365. ἠώς
 1366. ἡγεμονία
 1367. ἡλικία
 1368. ἡμᾶς
 1369. ἤδη
 1370. ἤπειρος
 1371. ἥδομαι
 1372. ἦμαρ
 1373. ἧλος
 1374. Ἠσαΐας
 1375. ἰάομαι
 1376. ἰδέα
 1377. ἰδίωμα
 1378. ἰσχυρός
 1379. ἰῶτα
 1380. ἱερόν
 1381. ἱπποπόταμος
 1382. ἱστίον
 1383. ἴς
 1384. ἴσος
 1385. ἴχνος
 1386. Ἰούδας
 1387. Ἰσαάκ
 1388. Ἰταλία
 1389. Ἰωάννης
 1390. Ἰωνᾶς
 1391. Ἱερώνυμος
 1392. ὀδών
 1393. ὀκτώπους
 1394. ὀλίγος
 1395. ὀπώρα
 1396. ὀσμή
 1397. ὁμοῦ
 1398. ὁπλίτης
 1399. ὄγδοος
 1400. ὄγκος
 1401. ὄμνυμι
 1402. ὄναρ
 1403. ὄρχις
 1404. ὄστρακον
 1405. ὄχλος
 1406. ὄχος
 1407. ὄψις
 1408. Ὄλυμπος
 1409. ὑγίεια
 1410. ὑγιής
 1411. ὑγρός
 1412. ὑετός
 1413. ὑπερβολή
 1414. ὑπόδημα
 1415. ὑφαίνω
 1416. ὕβρις
 1417. ὕλη
 1418. ὕψος
 1419. ὠκεανός
 1420. ὤψ
 1421. ᾄδω
 1422. ῥέζω
 1423. ῥέω
 1424. ῥίπτω
 1425. ῥινόκερως
 1426. ῥῖγος
 1427. ῥῶ
 1428. Αἰκατερίνη
 1429. Αἰνείας
 1430. Αἰσχύλος
 1431. Αἴας
 1432. Βηθλεέμ
 1433. Βορέας
 1434. Γαβριήλ
 1435. Γαλατία
 1436. Γερμανία
 1437. Δανιήλ
 1438. Δαυίδ
 1439. Δημήτηρ
 1440. Δημήτριος
 1441. Δράκων
 1442. Εἰρήνη
 1443. Εὐγενία
 1444. Εὐρυδίκη
 1445. Εὐτέρπη
 1446. Ζέφυρος
 1447. Ζαχαρίας
 1448. Θάσος
 1449. Θεόδωρος
 1450. Θεός
 1451. Θηβαῖος
 1452. Θησεύς
 1453. Καλλιόπη
 1454. Καῖσαρ
 1455. Κρήτη
 1456. Κῦρος
 1457. Λουκᾶς
 1458. Λυδός
 1459. Λύσανδρος
 1460. Μέδουσα
 1461. Μιχαήλ
 1462. Μοῦσα
 1463. Νικόλαος
 1464. Νῶε
 1465. Πέτρος
 1466. Παῦλος
 1467. Περσίς
 1468. Πλούταρχος
 1469. Ποντικόν κάρυον
 1470. Πρίαμος
 1471. Πόντος
 1472. Σίμων
 1473. Σελήνη
 1474. Σουσάννα
 1475. Σπάρτη
 1476. Τύρος
 1477. Φίλιππος
 1478. Φιλήμων
 1479. Φοῖνιξ
 1480. αἰσχύνω
 1481. αἰχμή
 1482. αἴθω
 1483. αἴτιος
 1484. αἵρεσις
 1485. αἶσα
 1486. αὐξάνω
 1487. αὐτοκράτωρ
 1488. αὔξω
 1489. βάδην
 1490. βάζω
 1491. βάσανος
 1492. βάσκανος
 1493. βέκος
 1494. βαπτισμός
 1495. βδάλλω
 1496. βδέω
 1497. βιόω
 1498. βλαστός
 1499. βλασφημία
 1500. βολβός
 1501. βούβαλος
 1502. βούτυρος
 1503. βράσσω
 1504. βρέμω
 1505. βρέχω
 1506. βρόμος
 1507. βρύον
 1508. βρύω
 1509. βρῶσις
 1510. βόστρυχος
 1511. βύρσα
 1512. βύσσος
 1513. βύω
 1514. βῆτα
 1515. βῶλος
 1516. γίγας
 1517. γαμέτης
 1518. γαμετή
 1519. γαῦρος
 1520. γείνομαι
 1521. γενναῖος
 1522. γεωγραφία
 1523. γεωργία
 1524. γεύω
 1525. γηθέω
 1526. γηρύω
 1527. γινώσκω
 1528. γλήνη
 1529. γλεῦκος
 1530. γλοιός
 1531. γνώριμος
 1532. γοάω
 1533. γονεύς
 1534. γοργός
 1535. γραφεύς
 1536. γρηγορέω
 1537. γρύψ
 1538. γόνιμος
 1539. γόνος
 1540. δάπτω
 1541. δέλτος
 1542. δέμας
 1543. δέος
 1544. δέρη
 1545. δίαιτα
 1546. δίλημμα
 1547. δαιδάλλω
 1548. δαπάνη
 1549. δασεῖα
 1550. δασμός
 1551. δειρή
 1552. δεκατέσσαρες
 1553. δεσμωτήριον
 1554. δεῖγμα
 1555. δηλέομαι
 1556. δηλητήρ
 1557. δηϊόω
 1558. διάδημα
 1559. διαλεκτική
 1560. διατρίβω
 1561. διαφέρω
 1562. διαφθορά
 1563. διαφορά
 1564. διδασκαλία
 1565. διθύραμβος
 1566. δικαιόω
 1567. διπλόος
 1568. διότι
 1569. δοκός
 1570. δορά
 1571. δουλεύω
 1572. δουλόω
 1573. δράκος
 1574. δρέπω
 1575. δρακόντειος
 1576. δριμύς
 1577. δρυμός
 1578. δυναμικός
 1579. δυσφορία
 1580. δόρπον
 1581. δύσις
 1582. δῖος
 1583. εἰ
 1584. εἰκάζω
 1585. εἰσέρχομαι
 1586. εἰσβάλλω
 1587. εἰσφορά
 1588. εἴκω
 1589. εἴσοδος
 1590. εἶναι
 1591. εἶπον
 1592. εὐαγγελίζω
 1593. εὐρύς
 1594. εὐχάριστος
 1595. εὐχαριστέω
 1596. εὐχαριστία
 1597. εὔνοια
 1598. εὔχομαι
 1599. ζήτησις
 1600. ζηλόω
 1601. ζητέω
 1602. ζιγγίβερις
 1603. ζωός
 1604. ζύθος
 1605. ζῆλος
 1606. ζῆτα
 1607. ζῦθος
 1608. θάμβος
 1609. θάμνος
 1610. θάρσος
 1611. θέα
 1612. θέμις
 1613. θέσις
 1614. θαῦμα
 1615. θεολόγος
 1616. θεραπευτής
 1617. θεώρημα
 1618. θηλή
 1619. θνητός
 1620. θρίαμβος
 1621. θρόνος
 1622. θύρσος
 1623. θύω
 1624. θῆτα
 1625. κάθαρσις
 1626. κάθοδος
 1627. κάκτος
 1628. κάματος
 1629. κάμπτω
 1630. κάνθαρος
 1631. κάνναβις
 1632. κάππα
 1633. κάπτω
 1634. κάρα
 1635. κάτω
 1636. κέδρος
 1637. κέλομαι
 1638. κέρμα
 1639. κίχλη
 1640. κίω
 1641. καθίζω
 1642. καθεύδω
 1643. κακοδαίμων
 1644. κακοῦργος
 1645. καλιά
 1646. καλύβη
 1647. καμπή
 1648. κασσίτερος
 1649. κατάβασις
 1650. κατέχω
 1651. κατακτείνω
 1652. καταπέλτης
 1653. καυλός
 1654. καῦμα
 1655. κεδνός
 1656. κειμήλιον
 1657. κεράννυμι
 1658. κεράσιον
 1659. κηρύσσω
 1660. κλάδος
 1661. κλάω
 1662. κλίμα
 1663. κλίνη
 1664. κλείω
 1665. κλύω
 1666. κλῆρος
 1667. κλῆσις
 1668. κνίζω
 1669. κολοβός
 1670. κομίζω
 1671. κονία
 1672. κοσμέω
 1673. κοῖλος
 1674. κράββατος
 1675. κρίκος
 1676. κραιπάλη
 1677. κρατερός
 1678. κρόκη
 1679. κρᾶσις
 1680. κτάομαι
 1681. κτίζω
 1682. κυβέρνησις
 1683. κυβερνάω
 1684. κυπάρισσος
 1685. κωμῳδία
 1686. κόλαξ
 1687. κόμμι
 1688. κόμπος
 1689. κόναβος
 1690. κόπος
 1691. κόρυς
 1692. κύαμος
 1693. κύανος
 1694. κύλιξ
 1695. κύστις
 1696. κώπη
 1697. κᾶλον
 1698. κῆρ
 1699. κῦμα
 1700. κῦρος
 1701. κῶνος
 1702. λάκκος
 1703. λάμπω
 1704. λάχνη
 1705. λέπρα
 1706. λίτρα
 1707. λαγχάνω
 1708. λαγώς
 1709. λαιμός
 1710. λατρεύω
 1711. λείριον
 1712. λεγεών
 1713. λιτή
 1714. λοιπός
 1715. λωτός
 1716. λόφος
 1717. λύσις
 1718. λῆμμα
 1719. λῆνος
 1720. μάλα
 1721. μάτην
 1722. μέδω
 1723. μέσος
 1724. μή
 1725. μήνη
 1726. μία
 1727. μίγνυμι
 1728. -μα
 1729. μαθηματικός
 1730. μαρμαίρω
 1731. μαρτυρία
 1732. μαρτύριον
 1733. μασχάλη
 1734. μαχητής
 1735. μελέτη
 1736. μελῳδία
 1737. μεσημβρία
 1738. μετά
 1739. μεταφορά
 1740. μετοχή
 1741. μηνίσκος
 1742. μιμέομαι
 1743. μισάνθρωπος
 1744. μνᾶ
 1745. μοι
 1746. μορφόω
 1747. μουσική
 1748. μυελός
 1749. μυθολογία
 1750. μόσχος
 1751. μῆνιγξ
 1752. μῆτις
 1753. νέω
 1754. νίζω
 1755. νίφα
 1756. νεαρός
 1757. νεότης
 1758. νικάω
 1759. νομοθέτης
 1760. νομός
 1761. νυός
 1762. νωδός
 1763. νόος
 1764. νότος
 1765. νώ
 1766. νῦ
 1767. οἰκίζω
 1768. οἰκοδομέω
 1769. οἰκονομία
 1770. οἴομαι
 1771. οἴχομαι
 1772. οὐκ
 1773. οὐχ
 1774. οὖρος
 1775. οὗτος
 1776. πάππος
 1777. πάσχα
 1778. πέδον
 1779. πέπερι
 1780. πέπλος
 1781. πέπων
 1782. πέσσω
 1783. πέταλον
 1784. πήγνυμι
 1785. πίμπλημι
 1786. πίπτω
 1787. παίω
 1788. πανδοκεῖον
 1789. παρέχω
 1790. παρῳδία
 1791. πατάσσω
 1792. παῦσις
 1793. πεδίον
 1794. πεζός
 1795. πειράζω
 1796. περίφρασις
 1797. πηδάω
 1798. πιέζω
 1799. πιστεύω
 1800. πιστός
 1801. πιττάκιον
 1802. πλάζω
 1803. πλίνθος
 1804. πλαγκτός
 1805. πλεονεξία
 1806. πλεύμων
 1807. πληγή
 1808. πληρόω
 1809. πνέω
 1810. πολεμικός
 1811. πολιός
 1812. ποῦ
 1813. πράσον
 1814. πράττω
 1815. πρέπω
 1816. προδότης
 1817. προσέχω
 1818. προσδοκία
 1819. προσκεφάλαιον
 1820. προστίθημι
 1821. πρόβλημα
 1822. πρόθεσις
 1823. πρόσειμι
 1824. πρᾶσις
 1825. πρῶτον
 1826. πτέρις
 1827. πτερωτός
 1828. πτῶμα
 1829. πυρετός
 1830. πυρκαϊά
 1831. πόσις
 1832. πότερος
 1833. πύλη
 1834. πᾶσι
 1835. σάπων
 1836. σήσαμον
 1837. σίναπι
 1838. σίφων
 1839. σαρκοφάγος
 1840. σηπία
 1841. σιγάω
 1842. σιωπάω
 1843. σιωπή
 1844. σκάφος
 1845. σκεπτικός
 1846. σκληρός
 1847. σκοπέω
 1848. σκόροδον
 1849. σκύλος
 1850. σκῆπτρον
 1851. σμίλη
 1852. σορός
 1853. σοφός
 1854. σπεύδω
 1855. σπλήν
 1856. σπόρος
 1857. στέγος
 1858. στέργω
 1859. στήλη
 1860. σταθμός
 1861. σταυρός
 1862. στερεός
 1863. στολή
 1864. στράτευμα
 1865. στρατιά
 1866. στρατόπεδον
 1867. στόλος
 1868. στῦλος
 1869. συγγνώμη
 1870. συγκοπή
 1871. συλλαβή
 1872. συμμαχία
 1873. συμπόσιον
 1874. συνάλλαγμα
 1875. συνέδριον
 1876. συνίημι
 1877. συνεχής
 1878. σφάλλω
 1879. σφενδόνη
 1880. σχίσις
 1881. σός
 1882. σύμπαν
 1883. σύμπτωμα
 1884. σύνοδος
 1885. σώφρων
 1886. σῖγμα
 1887. τά
 1888. τάλαντον
 1889. τάς
 1890. τάσσω
 1891. τάφρος
 1892. τάχος
 1893. τέγος
 1894. τέρας
 1895. τέρψις
 1896. τέφρα
 1897. τήν
 1898. ταραχή
 1899. ταφή
 1900. ταῦ
 1901. τεῦχος
 1902. τιμωρία
 1903. τομή
 1904. τοξότης
 1905. τούς
 1906. τοῖν
 1907. τοῖχος
 1908. τρέχω
 1909. τρίς
 1910. τραγῳδία
 1911. τραῦμα
 1912. τριήρης
 1913. τριακόσιοι
 1914. τροπή
 1915. τρόμος
 1916. τρώγλη
 1917. τυγχάνω
 1918. τόνος
 1919. τύπτω
 1920. τώ
 1921. φάγος
 1922. φάος
 1923. φάσηλος
 1924. φαιός
 1925. φαλλός
 1926. φανερός
 1927. φαρέτρα
 1928. φαρμακεία
 1929. φασιανός
 1930. φθινόπωρον
 1931. φλέγω
 1932. φονεύς
 1933. φράσις
 1934. φράσσω
 1935. φράτηρ
 1936. φρέαρ
 1937. φροντίζω
 1938. φρουρά
 1939. φρόνησις
 1940. φυλάσσω
 1941. φυλάττω
 1942. φυλακή
 1943. φόρος
 1944. φῦκος
 1945. χάρτης
 1946. χάσμα
 1947. χέλυς
 1948. χέρσος
 1949. χέω
 1950. χαίτη
 1951. χαρίζομαι
 1952. χειρουργία
 1953. χημεία
 1954. χλαμύς
 1955. χορεία
 1956. χορεύω
 1957. χοῖρος
 1958. χρηστός
 1959. χρονικός
 1960. χρῖσμα
 1961. χωλός
 1962. χῶρος
 1963. ψίξ
 1964. ψαλμός
 1965. ψαλτήριον
 1966. ψευδής
 1967. ψιττακός
 1968. ψυχρός
 1969. ψόφος
 1970. ἀΐσσω
 1971. ἀάω
 1972. ἀβακής
 1973. ἀγαθωσύνη
 1974. ἀγανακτέω
 1975. ἀγανός
 1976. ἀγαπῶ
 1977. ἀγαυός
 1978. ἀγνοέω
 1979. ἀγρυπνία
 1980. ἀζαλέος
 1981. ἀθάνατος
 1982. ἀθροίζω
 1983. ἀκίς
 1984. ἀκρόπολις
 1985. ἀκτίς
 1986. ἀλέγω
 1987. ἀλαζών
 1988. ἀλείφω
 1989. ἀλλήλων
 1990. ἀλλαγή
 1991. ἀμάρα
 1992. ἀμάω
 1993. ἀμβλύς
 1994. ἀμβρόσιος
 1995. ἀμνηστία
 1996. ἀμπελών
 1997. ἀμυγδάλη
 1998. ἀμφίς
 1999. ἀμφιθέατρον
 2000. ἀμφορεύς
 2001. ἀμύμων
 2002. ἀνάγω
 2003. ἀνάλυσις
 2004. ἀνία
 2005. ἀναγκάζω
 2006. ἀνδράποδον
 2007. ἀνθολογία
 2008. ἀνοίγω
 2009. ἀνύω
 2010. ἀνώμαλος
 2011. ἀνώνυμος
 2012. ἀπέχω
 2013. ἀπαγγέλλω
 2014. ἀποθέωσις
 2015. ἀποικία
 2016. ἀποκρύπτω
 2017. ἀπολογία
 2018. ἀπονία
 2019. ἀποπέμπω
 2020. ἀπορία
 2021. ἀπόρρητος
 2022. ἀπόφθεγμα
 2023. ἀρά
 2024. ἀρήγω
 2025. ἀργύριον
 2026. ἀριστερός
 2027. ἀρτάω
 2028. ἀρχεῖον
 2029. ἀρχιερεύς
 2030. ἀρχός
 2031. ἀσθένεια
 2032. ἀστεῖος
 2033. ἀσφάλεια
 2034. ἀφίστημι
 2035. ἀφαίρεσις
 2036. ἁβρός
 2037. ἁγιάζω
 2038. ἁδρός
 2039. ἁλίζω
 2040. ἁλίσκομαι
 2041. ἁλμυρός
 2042. ἁμαρτάνω
 2043. ἁπλοῦς
 2044. ἁπλόος
 2045. ἁφή
 2046. ἁψίς
 2047. ἄβιος
 2048. ἄθλημα
 2049. ἄκμων
 2050. ἄλσος
 2051. ἄμβροτος
 2052. ἄμφω
 2053. ἄν
 2054. ἄνεσις
 2055. ἄνηθον
 2056. ἄνισος
 2057. ἄξιος
 2058. ἄπειρος
 2059. ἄπιστος
 2060. ἄρα
 2061. ἄρκευθος
 2062. ἄροτρον
 2063. ἄρουρα
 2064. ἄρτι
 2065. ἄρτιος
 2066. ἄτοπος
 2067. ἄωρος
 2068. ἅλας
 2069. ἅλυσις
 2070. ἅλως
 2071. Ἀγάθων
 2072. Ἀγαμέμνων
 2073. Ἀθηναῖος
 2074. Ἀθηνᾶ
 2075. Ἀλκιβιάδης
 2076. Ἀντιόχεια
 2077. Ἀριστοτέλης
 2078. Ἀρμενία
 2079. Ἀρχιμήδης
 2080. Ἀσία
 2081. Ἄννα
 2082. Ἄρκτος
 2083. Ἄρτεμις
 2084. Ἄτλας
 2085. ἐκβάλλω
 2086. ἐκεῖ
 2087. ἐκτός
 2088. ἐλέγχω
 2089. ἐλαφρός
 2090. ἐλεημοσύνη
 2091. ἐλπίζω
 2092. ἐμοῦ
 2093. ἐμός
 2094. ἐνακόσιοι
 2095. ἐναντίος
 2096. ἐξ
 2097. ἐξέρχομαι
 2098. ἐπίπεδος
 2099. ἐπαγγελία
 2100. ἐπιθυμία
 2101. ἐπιλέγω
 2102. ἐπιτίθημι
 2103. ἐρέφω
 2104. ἐρέω
 2105. ἐραστής
 2106. ἐρείπω
 2107. ἐρωτάω
 2108. ἐρύκω
 2109. ἐστί
 2110. ἑξακόσιοι
 2111. ἑρμηνεία
 2112. ἑρμηνεύω
 2113. ἑτερογενής
 2114. ἔγκλημα
 2115. ἔδω
 2116. ἔλδομαι
 2117. ἔλεγος
 2118. ἔμβλημα
 2119. ἔνδον
 2120. ἔξω
 2121. ἔρημος
 2122. ἔριον
 2123. ἔριφος
 2124. ἔτης
 2125. ἔτυμος
 2126. ἔφηβος
 2127. ἔφορος
 2128. ἕδος
 2129. ἕκαστος
 2130. ἕλκος
 2131. ἕν
 2132. ἕννυμι
 2133. ἕρκος
 2134. Ἐλισάβετ
 2135. Ἐμμανουήλ
 2136. Ἐπιμηθεύς
 2137. Ἐρατώ
 2138. Ἑβραῖος
 2139. Ἑλένη
 2140. Ἑλληνικός
 2141. Ἔρως
 2142. Ἔσδρας
 2143. Ἕλενος
 2144. ἠΐθεος
 2145. ἡμέτερος
 2146. ἡμῖν
 2147. ἡμῶν
 2148. ἡσυχία
 2149. ἥκω
 2150. ἦρι
 2151. ἦτορ
 2152. Ἠώς
 2153. ἰατρική
 2154. ἰσονομία
 2155. ἰτέα
 2156. ἱέραξ
 2157. ἱδρόω
 2158. ἱερά
 2159. ἱκέτης
 2160. ἱμάτιον
 2161. ἱστορέω
 2162. ἱστός
 2163. ἴαμβος
 2164. ἴον
 2165. ἴφθιμος
 2166. ἵζω
 2167. ἵνα
 2168. Ἰαπετός
 2169. Ἰερεμίας
 2170. Ἰορδάνης
 2171. Ἰσραήλ
 2172. Ἰταλός
 2173. Ἰωσίας
 2174. Ἱερεμίας
 2175. Ἱερουσαλήμ
 2176. Ἶρις
 2177. ὀδμή
 2178. ὀνομάζω
 2179. ὀπίσω
 2180. ὀπός
 2181. ὀρφανός
 2182. ὀρύσσω
 2183. ὀστοῦν
 2184. ὀφείλω
 2185. ὀφρύς
 2186. ὀφρῦς
 2187. ὁρίζω
 2188. ὄζω
 2189. ὄλλυμι
 2190. ὄμμα
 2191. ὄργανον
 2192. ὄρεξις
 2193. ὄρτυξ
 2194. ὄστρεον
 2195. ὄψ
 2196. ὄψον
 2197. ὅραμα
 2198. ὅρκος
 2199. ὅτε
 2200. Ὅμηρος
 2201. ὑμᾶς
 2202. ὑπάγω
 2203. ὑπάρχω
 2204. ὑποκριτής
 2205. ὑπόκρισις
 2206. ὑφή
 2207. ὕαλος
 2208. ὕψι
 2209. ὠθέω
 2210. ὠκύς
 2211. ὡς
 2212. ὤρα
 2213. ὧδε
 2214. ᾆσμα
 2215. ῥάξ
 2216. ῥάπυς
 2217. ῥάχις
 2218. ῥοπή
 2219. ῥυθμός
 2220. ῥόμβος
 2221. ῥώμη
 2222. ῥᾴδιος
 2223. Ῥωμαῖος
 2224. Ῥώμη
 2225. Αἰγεύς
 2226. Αἰγύπτιος
 2227. Αἰσχίνης
 2228. Αἴσωπος
 2229. Β
 2230. Βαραββᾶς
 2231. Βαρναβᾶς
 2232. Βασίλειος
 2233. Βεελζεβούλ
 2234. Βερενίκη
 2235. Βουκεφάλας
 2236. Γένεσις
 2237. Γεώργιος
 2238. Γολγοθᾶ
 2239. Γοργώ
 2240. Γῆ
 2241. Δημοσθένης
 2242. Διοκλῆς
 2243. Διομήδης
 2244. Διόδοτος
 2245. Διόδωρος
 2246. Διόνυσος
 2247. Δῆλος
 2248. Ε
 2249. Εἰλείθυια
 2250. Εὐγένιος
 2251. Εὐριπίδης
 2252. Εὐρύκλεια
 2253. Εὐφράτης
 2254. Εὔμαιος
 2255. Εὔφημος
 2256. Ζήνων
 2257. Ζῆλος
 2258. Θαδδαῖος
 2259. Θεοδόσιος
 2260. Θεσσαλός
 2261. Θεόφιλος
 2262. Θουκυδίδης
 2263. Θούριος
 2264. Θωμᾶς
 2265. Θῆβαι
 2266. Ι
 2267. Κάλχας
 2268. Κάσσανδρος
 2269. Κάϊν
 2270. Κένταυρος
 2271. Καλυψώ
 2272. Καύκασος
 2273. Κλωθώ
 2274. Κρέων
 2275. Κροῖσος
 2276. Κρόνος
 2277. Κωνσταντινούπολις
 2278. Κύκλωψ
 2279. Κύρνος
 2280. Κῶς
 2281. Λάζαρος
 2282. Λήθη
 2283. Λητώ
 2284. Λιβύη
 2285. Λυκάων
 2286. Μάρθα
 2287. Μάρτιος
 2288. Μάϊος
 2289. Μέλισσα
 2290. Μέντωρ
 2291. Μίθρας
 2292. Μίνως
 2293. Μαίανδρος
 2294. Μακεδών
 2295. Μανασσῆς
 2296. Μασσαλία
 2297. Μελίτη
 2298. Μελπομένη
 2299. Μενέλαος
 2300. Μεσσίας
 2301. Μνημοσύνη
 2302. Μορφεύς
 2303. Μουσεῖον
 2304. Μωϋσῆς
 2305. Μῆδος
 2306. Νέρων
 2307. Ναυσικάα
 2308. Νεοπτόλεμος
 2309. Νεῖλος
 2310. Ξέρξης
 2311. Ξενοφῶν
 2312. Οἰκλῆς
 2313. Οὐρανία
 2314. Πάρις
 2315. Πέλοψ
 2316. Πέρσης
 2317. Πανδώρα
 2318. Παρμενίδης
 2319. Περικλῆς
 2320. Περσεφόνη
 2321. Περσεύς
 2322. Πλούτων
 2323. Ποσειδώνιος
 2324. Προμηθεύς
 2325. Πρωταγόρας
 2326. Σίσυφος
 2327. Σαμουήλ
 2328. Σατανᾶς
 2329. Σαῦλος
 2330. Σείριος
 2331. Σειρήν
 2332. Σιδών
 2333. Σικελός
 2334. Σκύλλα
 2335. Σοφοκλῆς
 2336. Σφίγξ
 2337. Τέκμησσα
 2338. Τηλέμαχος
 2339. Τρώς
 2340. Φάρος
 2341. Φαέθων
 2342. Φαραώ
 2343. Φερενίκη
 2344. Φιλοκτήτης
 2345. Φλεγύας
 2346. Φοῖβος
 2347. Χριστόφορος
 2348. Χρύσης
 2349. Χρύσιππος
 2350. Ψυχή
 2351. -ία
 2352. -ίζω
 2353. -ίτης
 2354. αἰπός
 2355. αἰσθητικός
 2356. αἰόλος
 2357. αἰώνιος
 2358. αἰώρα
 2359. αἴνυμαι
 2360. αὐθέντης
 2361. αὐλών
 2362. αὐτόματος
 2363. αὐτόμολος
 2364. αὔξησις
 2365. βάκτρον
 2366. βάρβιτος
 2367. βέλτιστος
 2368. βέμβιξ
 2369. βένθος
 2370. βήσσω
 2371. βίοτος
 2372. βαΰζω
 2373. βαθμός
 2374. βαθύνω
 2375. βαρύθυμος
 2376. βασίλειον
 2377. βελτίων
 2378. βιβλιοπώλης
 2379. βινέω
 2380. βιός
 2381. βλαβερός
 2382. βλαστάνω
 2383. βλεφαρίς
 2384. βλοσυρός
 2385. βλύζω
 2386. βλῆμα
 2387. βοή
 2388. βοηθός
 2389. βοσκός
 2390. βουλευτής
 2391. βουνιάς
 2392. βράγχιον
 2393. βρίθω
 2394. βραδέως
 2395. βριθύς
 2396. βρόγχος
 2397. βρόχος
 2398. βυβλίον
 2399. βύσμα
 2400. βῆμα
 2401. βῆσσα
 2402. γάλως
 2403. γέλγις
 2404. γέλος
 2405. γέμω
 2406. γέννασις
 2407. γέννησις
 2408. γέρας
 2409. γίγνεσθαι
 2410. γίνομαι
 2411. γαλέη
 2412. γαλεός
 2413. γαμψός
 2414. γαργαλίζω
 2415. γαυλός
 2416. γελοῖος
 2417. γενέσια
 2418. γενειάς
 2419. γενικός
 2420. γεώδης
 2421. γηράσκω
 2422. γλία
 2423. γλυπτός
 2424. γναμπτός
 2425. γογγύζω
 2426. γομφίος
 2427. γονή
 2428. γουνός
 2429. γραμμή
 2430. γραμματική
 2431. γραπτός
 2432. γραῦς
 2433. γρυπός
 2434. γρῖπος
 2435. γυμνάς
 2436. γυμνασία
 2437. γυναικεῖος
 2438. γυναῖκα
 2439. γυρῖνος
 2440. γωλεός
 2441. δ
 2442. δέκατος
 2443. δέον
 2444. δέπας
 2445. δέσποινα
 2446. δήλωσις
 2447. δίκαιος
 2448. δίχα
 2449. δαΐς
 2450. δαίομαι
 2451. δαιμόνιον
 2452. δαπανάω
 2453. δείλη
 2454. δεσμώτης
 2455. δεῦρο
 2456. δημαγωγός
 2457. δημός
 2458. δηρός
 2459. διάγνωσις
 2460. διάδοχος
 2461. διάμετρος
 2462. διάρροια
 2463. διάφραγμα
 2464. διαίρεσις
 2465. διαβάλλω
 2466. διαβαίνω
 2467. διαβολή
 2468. διακονία
 2469. διακρίνω
 2470. διακωλύω
 2471. διαλογή
 2472. διαλύω
 2473. διαμετρέω
 2474. διαρκής
 2475. διασπείρω
 2476. διαστολή
 2477. διατίθημι
 2478. διαφανής
 2479. διαχωρίζω
 2480. διαύγεια
 2481. διδασκαλεῖον
 2482. διευθύνω
 2483. δικαστήριον
 2484. διοίκησις
 2485. διπλοῦς
 2486. δισχίλιοι
 2487. διό
 2488. δμώς
 2489. δνοφερός
 2490. δοθιήν
 2491. δοκιμάζω
 2492. δοκιμή
 2493. δορυφόρος
 2494. δουράτεος
 2495. δοῦπος
 2496. δραστικός
 2497. δρομάς
 2498. δυσ-
 2499. δόξις
 2500. δόσις
 2501. δῆγμα
 2502. εἰλέω
 2503. εἰσάγω
 2504. εἰσβαίνω
 2505. εἴδομαι
 2506. εἴργω
 2507. εἶ
 2508. εἶδον
 2509. εἶτα
 2510. εἷμα
 2511. εὐδαιμονία
 2512. εὐλογέω
 2513. εὐνοῦχος
 2514. εὐπρεπής
 2515. εὐχή
 2516. εὔφημος
 2517. εὔφρων
 2518. εὕρηκα
 2519. ζάω
 2520. ζέω
 2521. ζήτημα
 2522. ζεῦγος
 2523. ζημιόω
 2524. ζιζάνιον
 2525. ζυγός
 2526. ζωθήκη
 2527. ζωμός
 2528. ζόφος
 2529. ζύμη
 2530. ζῳδιακός
 2531. η
 2532. θάρσησις
 2533. θέρμη
 2534. θέω
 2535. θής
 2536. θίς
 2537. θαλερός
 2538. θαλλός
 2539. θανατόω
 2540. θαρσέω
 2541. θεατής
 2542. θεοσοφία
 2543. θλῖψις
 2544. θνῄσκω
 2545. θολερός
 2546. θοός
 2547. θρίδαξ
 2548. θρασύς
 2549. θρῆνος
 2550. θύμος
 2551. θώς
 2552. θῆλυς
 2553. -ισσα
 2554. κάδος
 2555. κάθημαι
 2556. κάλλιστος
 2557. κάλυξ
 2558. κάμπη
 2559. κάννα
 2560. κάρη
 2561. κέρδος
 2562. κίγκλος
 2563. κίρκος
 2564. κίσσα
 2565. κίων
 2566. καθίστημι
 2567. καθαρισμός
 2568. καθολικός
 2569. κακία
 2570. κακολογέω
 2571. κακοποιία
 2572. κακουργία
 2573. καλλίπυγος
 2574. καλοκαγαθία
 2575. καρίς
 2576. καρπαλίμως
 2577. καρχαρίας
 2578. κατάστασις
 2579. κατήγορος
 2580. καταγέλαστος
 2581. κατακλύζω
 2582. καταλαμβάνω
 2583. καταλύω
 2584. καταμειδιάω
 2585. καταπαύω
 2586. κατασκευάζω
 2587. καταστρέφω
 2588. κατατομή
 2589. καταφορά
 2590. καταφρονέω
 2591. κατηγορέω
 2592. κατηχέω
 2593. κελεύω
 2594. κενοτάφιον
 2595. κεντέω
 2596. κεραία
 2597. κεραμεύς
 2598. κερασός
 2599. κερκίς
 2600. κεφάλαιον
 2601. κεφάλιον
 2602. κηδεία
 2603. κηλίς
 2604. κηπεύς
 2605. κηπουρός
 2606. κηφήν
 2607. κιβωτός
 2608. κινδυνεύω
 2609. κισσός
 2610. κλίσις
 2611. κλαῦμα
 2612. κλύδων
 2613. κνημίς
 2614. κοιμάω
 2615. κολάζω
 2616. κολοιός
 2617. κολυμβάω
 2618. κομάω
 2619. κομήτης
 2620. κονιορτός
 2621. κοπρία
 2622. κοράλλιον
 2623. κοχλίας
 2624. κράμβη
 2625. κρίνον
 2626. κραίνω
 2627. κραυγή
 2628. κρείσσων
 2629. κρηπίς
 2630. κριτήριον
 2631. κρυστάλλινος
 2632. κρόταφος
 2633. κρύψις
 2634. κτέανον
 2635. κτείς
 2636. κτῆνος
 2637. κτῆσις
 2638. κυκλόω
 2639. κυλίνδω
 2640. κυνικός
 2641. κωλύω
 2642. κόλαφος
 2643. κόμμα
 2644. κόρος
 2645. κόρση
 2646. κόρυζα
 2647. κόσσυφος
 2648. κῆδος
 2649. κῆλον
 2650. κῆρυξ
 2651. κῖκυς
 2652. κῦδος
 2653. κῶλον
 2654. λάβρυς
 2655. λάγυνος
 2656. λάμβδα
 2657. λάτρις
 2658. λάχανον
 2659. λέγειν
 2660. λήγω
 2661. λήθη
 2662. λήκυθος
 2663. λαβύρινθος
 2664. λαλέω
 2665. λείχω
 2666. λεώς
 2667. λεῖος
 2668. λιλαίομαι
 2669. -λογία
 2670. λοιπόν
 2671. λυκοπάνθηρ
 2672. λυπέω
 2673. λυρικός
 2674. λόχος
 2675. λώβη
 2676. λῆψις
 2677. μάλη
 2678. μάλιστα
 2679. μάμμη
 2680. μάνδρα
 2681. μάννος
 2682. μάραγδος
 2683. μάργαρον
 2684. μάργος
 2685. μάρτυρ
 2686. μάσσω
 2687. μέγιστος
 2688. μέθη
 2689. μέθοδος
 2690. μέλλω
 2691. μέλπω
 2692. μέμφομαι
 2693. μένος
 2694. μέριμνα
 2695. μέτριος
 2696. μέτωπον
 2697. μίμημα
 2698. μίνθη
 2699. μίξις
 2700. μαγεία
 2701. μαλλός
 2702. μανδραγόρας
 2703. μασάομαι
 2704. μαστίχη
 2705. μαστός
 2706. μαχανά
 2707. μείγνυμι
 2708. μειδάω
 2709. μελία
 2710. μελαγχολία
 2711. μελῳδός
 2712. μεστός
 2713. μετάστασις
 2714. μετάφρασις
 2715. μεταξύ
 2716. μεταφέρω
 2717. μετρέω
 2718. μηδέν
 2719. μηδείς
 2720. μητρυιά
 2721. μητρόπολις
 2722. μιαίνω
 2723. μιμνήσκω
 2724. μισογύνης
 2725. μνάομαι
 2726. μνημεῖον
 2727. μολύνω
 2728. μυλωθρός
 2729. μυστήριον
 2730. μόναρχος
 2731. μόρος
 2732. μύξα
 2733. μύρτος
 2734. μύστης
 2735. μᾶκος
 2736. μῆδος
 2737. μῆνιν
 2738. μῶλυ
 2739. νάρδος
 2740. νέον
 2741. ναί
 2742. ναυμαχία
 2743. ναυτικόν
 2744. ναύαρχος
 2745. νηστεύω
 2746. νηός
 2747. νοητικός
 2748. νοσέω
 2749. νυκτί
 2750. νυκτερίς
 2751. νυκτός
 2752. νυχθήμερον
 2753. νόημα
 2754. νῆμα
 2755. νῆσσα
 2756. νῶτον
 2757. ξαίνω
 2758. ξεῖ
 2759. ξηρά
 2760. ξηραίνω
 2761. ξόανον
 2762. οἰδέω
 2763. οἰκεῖος
 2764. οἰκιστής
 2765. οἰκονόμος
 2766. οἰκουμένη
 2767. οἰωνός
 2768. οἴκαδε
 2769. οἴκημα
 2770. οἴφω
 2771. οἶστρος
 2772. οὐδείς
 2773. οὐρήθρα
 2774. οὕτως
 2775. οὖθαρ
 2776. οὗ
 2777. πάλλω
 2778. πάρειμι
 2779. πέδη
 2780. πέλεια
 2781. πέλεκυς
 2782. πέλτη
 2783. πένης
 2784. πένθος
 2785. πέρας
 2786. πέρδιξ
 2787. πέρνημι
 2788. πέρυσι
 2789. πέτασος
 2790. πήρα
 2791. πίθος
 2792. πίναξ
 2793. πίσος
 2794. πίσσα
 2795. πίτυς
 2796. πίων
 2797. παίζω
 2798. παιδαγωγία
 2799. παιδεραστής
 2800. παιδιά
 2801. παιδικός
 2802. παλάμη
 2803. παλαίστρα
 2804. πανήγυρις
 2805. πανδημία
 2806. πανοπλία
 2807. παράκλητος
 2808. παράλυσις
 2809. παράνοια
 2810. παράνομος
 2811. παράσιτος
 2812. παράφρασις
 2813. παραδίδωμι
 2814. παραλαμβάνω
 2815. παραλείπω
 2816. παρατίθημι
 2817. παραφράζω
 2818. παρουσία
 2819. παστός
 2820. παχύς
 2821. πειθώ
 2822. πειρασμός
 2823. πειρατής
 2824. πελάζω
 2825. πεντακόσιοι
 2826. πεντηκοστή
 2827. περίοδος
 2828. περιβάλλω
 2829. περιμένω
 2830. περιπέτεια
 2831. περιπατέω
 2832. περιστερός
 2833. περιτομή
 2834. περιφέρω
 2835. περόνη
 2836. πετάννυμι
 2837. πεῖνα
 2838. πηδόν
 2839. πικρός
 2840. πιπράσκω
 2841. πλάσσω
 2842. πλάτανος
 2843. πλήθω
 2844. πλήν
 2845. πλήσσω
 2846. πλαγίαυλος
 2847. πλείων
 2848. πλεονασμός
 2849. πληθύς
 2850. πλησίον
 2851. πλησιάζω
 2852. πλοῦς
 2853. πλύνω
 2854. ποικίλος
 2855. πολεμίζω
 2856. πολιτεύω
 2857. πολυγαμία
 2858. ποντικός
 2859. πορεία
 2860. πορθμός
 2861. πορνεία
 2862. ποτήριον
 2863. ποτόν
 2864. πράσσω
 2865. πραικόκιον
 2866. πρεσβευτής
 2867. πρεσβυτέριον
 2868. προβολή
 2869. προσευχή
 2870. προσῳδία
 2871. προφητεία
 2872. προῦμνον
 2873. πρωκτός
 2874. πρόλογος
 2875. πρόνοια
 2876. πρόξενος
 2877. πρότασις
 2878. πρότερος
 2879. πρόφασις
 2880. πτολίεθρον
 2881. πτυχή
 2882. πτύσσω
 2883. πυγή
 2884. πυξίς
 2885. πυρά
 2886. πυρέσσω
 2887. πωλέω
 2888. πόα
 2889. πόλος
 2890. πόλτος
 2891. πόρος
 2892. πότμος
 2893. πῶλος
 2894. πῶς
 2895. σάγμα
 2896. σάκος
 2897. σάλπιγξ
 2898. σέ
 2899. σέλαχος
 2900. σίαλον
 2901. σίκυος
 2902. σίλφιον
 2903. σίραιον
 2904. σαρκάζω
 2905. σελίς
 2906. σημαντικός
 2907. σιαγών
 2908. -σις
 2909. σιτίον
 2910. σκάφη
 2911. σκαληνός
 2912. σκελετός
 2913. σκοτία
 2914. σκόπελος
 2915. σκύφος
 2916. σμίνθος
 2917. σμερδαλέος
 2918. σμύρις
 2919. σμῆγμα
 2920. σοί
 2921. σοι
 2922. σοῦ
 2923. σπάθη
 2924. σπάνιος
 2925. σπένδω
 2926. σπέος
 2927. σπεῖρα
 2928. σπινθήρ
 2929. σπορά
 2930. σπουδάζω
 2931. σπόνδυλος
 2932. στάζω
 2933. στάχυς
 2934. στέαρ
 2935. στέγω
 2936. στέμμα
 2937. στίζω
 2938. σταφυλῖνος
 2939. στείβω
 2940. στοά
 2941. στοιχειώδης
 2942. στοργή
 2943. στοῖχος
 2944. στρατεία
 2945. στρόβιλος
 2946. στόμιον
 2947. στόχος
 2948. συγγενής
 2949. συκοφάντης
 2950. συλλαμβάνω
 2951. συμβουλεύω
 2952. συμφέρω
 2953. συμφορά
 2954. συνάγω
 2955. συνίστημι
 2956. συνδρομή
 2957. συνουσία
 2958. σφραγίς
 2959. σχεδία
 2960. σχιστός
 2961. σωρείτης
 2962. σωρός
 2963. σύμβολον
 2964. σύμπας
 2965. σύμφωνος
 2966. σύνδεσμος
 2967. σύνοψις
 2968. σύνταγμα
 2969. σύρμα
 2970. τάττω
 2971. τάχα
 2972. τέκμαρ
 2973. τέλειος
 2974. τέμαχος
 2975. τέρπω
 2976. τέττιξ
 2977. τήκω
 2978. τήμερον
 2979. -τής
 2980. τίνω
 2981. ταινία
 2982. ταώς
 2983. ταὐτός
 2984. τείρω
 2985. τελετή
 2986. τελευταῖος
 2987. τετράς
 2988. τεύχω
 2989. τηρέω
 2990. τιτρώσκω
 2991. τμῆσις
 2992. τολμάω
 2993. τρέφω
 2994. τρέω
 2995. τρία
 2996. τρίαινα
 2997. τρίβω
 2998. τρίπους
 2999. τραχύς
 3000. τρεῖς καὶ δέκα
 3001. τροφός
 3002. τρωγλοδύτης
 3003. τρύχω
 3004. τρώγω
 3005. τυραννίς
 3006. τόλμα
 3007. τόμος
 3008. τόν
 3009. τότε
 3010. τύμπανον
 3011. τύρβη
 3012. τῦφος
 3013. φάλλαινα
 3014. φάρος
 3015. φάσκω
 3016. φάττα
 3017. φαιδρός
 3018. φακός
 3019. φαλός
 3020. φανός
 3021. φείδομαι
 3022. φελλός
 3023. φθάνω
 3024. φθονέω
 3025. φθορά
 3026. φθόγγος
 3027. φιλόξενος
 3028. φοβερός
 3029. φοινός
 3030. φοιτάω
 3031. φονεύω
 3032. φορτίον
 3033. φοῖβος
 3034. φράγμα
 3035. φρενῖτις
 3036. φροντίς
 3037. φρουρός
 3038. φρόνημα
 3039. φωτός
 3040. φώνημα
 3041. χάλασις
 3042. χάλυψ
 3043. χάσκω
 3044. χίμαιρα
 3045. χαλκεύς
 3046. χαμαί
 3047. χαμηλός
 3048. χανδάνω
 3049. χαρίεις
 3050. χαῖρε
 3051. χείρων
 3052. χειμερινός
 3053. χηλή
 3054. χιλιάς
 3055. χιλός
 3056. χλεύη
 3057. χλόη
 3058. χορευτής
 3059. χορηγός
 3060. χοῦς
 3061. χρέος
 3062. χρή
 3063. χρεία
 3064. χρησμός
 3065. χριστός
 3066. χρονίζω
 3067. χρονογράφος
 3068. χρόνιος
 3069. χρύσεος
 3070. χρῆμα
 3071. χρῆσις
 3072. χυδαῖος
 3073. χυλός
 3074. χυμεία
 3075. χωρέω
 3076. χωρίς
 3077. χόλος
 3078. χόριον
 3079. ψάλλω
 3080. ψάω
 3081. ψίθυρος
 3082. ψεύδομαι
 3083. ψεύδω
 3084. ψιλός
 3085. ψυχικός
 3086. ψύχω
 3087. ἀάατος
 3088. ἀβάκχευτος
 3089. ἀβέβαιος
 3090. ἀβακέω
 3091. ἀβακίσκος
 3092. ἀβασίλευτος
 3093. ἀγήνωρ
 3094. ἀγαθοεργέω
 3095. ἀγαρικόν
 3096. ἀγγελικός
 3097. ἀγενής
 3098. ἀγνωσία
 3099. ἀγυιά
 3100. ἀγωγός
 3101. ἀγωνιστής
 3102. ἀγός
 3103. ἀδαμάντινος
 3104. ἀδελφότης
 3105. ἀδιαλείπτως
 3106. ἀδικέω
 3107. ἀθλέω
 3108. ἀθλητής
 3109. ἀθρέω
 3110. ἀκακία
 3111. ἀκανθίς
 3112. ἀκοντιστής
 3113. ἀκοστή
 3114. ἀκρίβεια
 3115. ἀκρίς
 3116. ἀκρωμία
 3117. ἀκόλουθος
 3118. ἀλγέω
 3119. ἀλγηδών
 3120. ἀληθινός
 3121. ἀλκή
 3122. ἀλφάβητος
 3123. ἀλφός
 3124. ἀμέθυστος
 3125. ἀμήν
 3126. ἀμοιβή
 3127. ἀμφιβάλλω
 3128. ἀμφότερος
 3129. ἀμύγδαλον
 3130. ἀνίημι
 3131. ἀναιμία
 3132. ἀνακαλέω
 3133. ἀναλογία
 3134. ἀναστροφή
 3135. ἀνατίθημι
 3136. ἀναφορά
 3137. ἀνδρῶν
 3138. ἀνθέω
 3139. ἀνθρωπίσκος
 3140. ἀντίος
 3141. ἀνταποδίδωμι
 3142. ἀντινομία
 3143. ἀπάθεια
 3144. ἀπάτη
 3145. ἀπαγορεύω
 3146. ἀπαλλάσσω
 3147. ἀπαντάω
 3148. ἀπαξιόω
 3149. ἀπειλέω
 3150. ἀπληστία
 3151. ἀποβαίνω
 3152. ἀπογραφή
 3153. ἀποθεόω
 3154. ἀποκάλυψις
 3155. ἀποκεφαλίζω
 3156. ἀποκοπή
 3157. ἀποκρίνω
 3158. ἀποκόπτω
 3159. ἀπολέγω
 3160. ἀπολύω
 3161. ἀπομιμέομαι
 3162. ἀπορέω
 3163. ἀποστασία
 3164. ἀποστροφή
 3165. ἀποτίθημι
 3166. ἀποτίνω
 3167. ἀποτομή
 3168. ἀπουσία
 3169. ἀποχή
 3170. ἀπροσδόκητος
 3171. ἀπωθέω
 3172. ἀπόκρισις
 3173. ἀπόφανσις
 3174. ἀπόφασις
 3175. ἀρή
 3176. ἀριστοκρατία
 3177. ἀρκετός
 3178. ἀρκτικός
 3179. ἀρτύω
 3180. ἀρχηγέτης
 3181. ἀρχι-
 3182. ἀρωγή
 3183. ἀρύω
 3184. ἀσθενέω
 3185. ἀσκός
 3186. ἀστακός
 3187. ἀστερίσκος
 3188. ἀστρολόγος
 3189. ἀσφάραγος
 3190. ἀταραξία
 3191. ἀτιμάζω
 3192. ἀτοπία
 3193. ἀτραπός
 3194. ἀτυχής
 3195. ἀφανής
 3196. ἀφικνέομαι
 3197. ἀφνειός
 3198. ἀφορίζω
 3199. ἀφορισμός
 3200. ἀφορμή
 3201. ἀφύη
 3202. ἀφύσσω
 3203. ἁγιωσύνη
 3204. ἁνδάνω
 3205. ἁπαλός
 3206. ἂμμος
 3207. ἄγαμος
 3208. ἄγνωστος
 3209. ἄδηλος
 3210. ἄελλα
 3211. ἄκων
 3212. ἄλλως
 3213. ἄλφι
 3214. ἄμβιξ
 3215. ἄμμος
 3216. ἄμορφος
 3217. ἄμυλον
 3218. ἄορ
 3219. ἄπειμι
 3220. ἄπους
 3221. ἄργιλλος
 3222. ἄρδις
 3223. ἄρδω
 3224. ἄρκυς
 3225. ἄρμα
 3226. ἄρτημα
 3227. ἄσκησις
 3228. ἄσφαλτος
 3229. ἄτερ
 3230. ἄφνω
 3231. ἄφρων
 3232. ἄω
 3233. ἅζομαι
 3234. ἅλλομαι
 3235. ἅλμα
 3236. ἅμιλλα
 3237. ἅπας
 3238. ἅρμα
 3239. ἅρπη
 3240. ἆρα
 3241. Ἀΐδης
 3242. Ἀβαδδών
 3243. Ἀγησίλαος
 3244. Ἀδράστεια
 3245. Ἀθήνη
 3246. Ἀκταίων
 3247. Ἀλεξάνδρα
 3248. Ἀλκάθοος
 3249. Ἀλκίνοος
 3250. Ἀμφιτρύων
 3251. Ἀνδρομάχη
 3252. Ἀντίκλεια
 3253. Ἀντίοχος
 3254. Ἀριστογείτων
 3255. Ἀριστόβουλος
 3256. Ἀρκτοῦρος
 3257. Ἀρμένιος
 3258. Ἀρσένιος
 3259. Ἀρταξέρξης
 3260. Ἀσκληπιός
 3261. Ἀστυάναξ
 3262. Ἀφρική
 3263. Ἀχαιοῖς
 3264. Ἀχαιός
 3265. Ἁρμαγεδών
 3266. Ἄβδηρα
 3267. Ἄδραστος
 3268. Ἄδωνις
 3269. Ἄλκηστις
 3270. Ἄμπελος
 3271. Ἄργος
 3272. ἐάν
 3273. ἐαρινός
 3274. ἐγκλίνω
 3275. ἐγών
 3276. ἐθίζω
 3277. ἐθνικός
 3278. ἐκλεκτός
 3279. ἐκτείνω
 3280. ἐκτομή
 3281. ἐκφέρω
 3282. ἐλάτη
 3283. ἐλατός
 3284. ἐλαχύς
 3285. ἐλεήμων
 3286. ἐλελεῦ
 3287. ἐλεφάντινος
 3288. ἐμέω
 3289. ἐμβάλλω
 3290. ἐμπειρικός
 3291. ἐμπολάω
 3292. ἐνδίδωμι
 3293. ἐνεργός
 3294. ἐνθουσιάζω
 3295. ἐνιαυτός
 3296. ἐντίθημι
 3297. ἐξάγω
 3298. ἐξήγησις
 3299. ἐξηγέομαι
 3300. ἐπάνω
 3301. ἐπίδειξις
 3302. ἐπίθετον
 3303. ἐπίσταμαι
 3304. ἐπεισόδιον
 3305. ἐπιθυμέω
 3306. ἐπιμέλεια
 3307. ἐπιμελής
 3308. ἐπιστροφή
 3309. ἐπιτέλλω
 3310. ἐπιτέμνω
 3311. ἐπιφέρω
 3312. ἐπιφορά
 3313. ἐποτρύνω
 3314. ἐποχή
 3315. ἐργαστήρ
 3316. ἐρεθίζω
 3317. ἐρυσίπελας
 3318. ἐρύω
 3319. ἐρώτημα
 3320. ἐσωτερικός
 3321. ἐτεός
 3322. ἐχθές
 3323. ἑκάτερος
 3324. ἑκών
 3325. ἑλκύω
 3326. ἑξηκοστός
 3327. ἒ ψιλόν
 3328. ἔγγονος
 3329. ἔγερσις
 3330. ἔγχος
 3331. ἔκζεμα
 3332. ἔκστασις
 3333. ἔκτασις
 3334. ἔλυτρον
 3335. ἔμετος
 3336. ἔμπειρος
 3337. ἔνθεος
 3338. ἔντεα
 3339. ἔπαινος
 3340. ἔπειτα
 3341. ἔποψ
 3342. ἔραμαι
 3343. ἔρδω
 3344. ἔρευνα
 3345. ἔτυμον
 3346. ἔφαγον
 3347. ἔχθρα
 3348. ἔχιδνα
 3349. ἕρμα
 3350. ἕρση
 3351. Ἐγκέλαδος
 3352. Ἐμπεδοκλῆς
 3353. Ἐνδυμίων
 3354. Ἐπίκουρος
 3355. Ἐπαμεινώνδας
 3356. Ἐρατοσθένης
 3357. Ἑλλήνιος
 3358. Ἑλλήσποντος
 3359. Ἑλληνίς
 3360. Ἑρμαφρόδιτος
 3361. Ἑρμιονεύς
 3362. Ἑωσφόρος
 3363. Ἔρις
 3364. ἠέριος
 3365. ἠριγένεια
 3366. ἠχέω
 3367. ἡγήτωρ
 3368. ἡλιακός
 3369. ἡμίθεος
 3370. ἡμίονος
 3371. ἡνίοχος
 3372. ἡρωΐνη
 3373. ἡρώων
 3374. ἥδυμος
 3375. ἥδυσμα
 3376. ἥμισυς
 3377. ἥσσων
 3378. ἥσυχος
 3379. ἦδος
 3380. ἦν
 3381. ἦτα
 3382. ἧττα
 3383. Ἡλιόδωρος
 3384. Ἡράκλειτος
 3385. Ἡρόδοτος
 3386. Ἡρῴδης
 3387. Ἡσαῦ
 3388. Ἥλιος
 3389. Ἥρα
 3390. ἰάσμη
 3391. ἰατορία
 3392. ἰδιοσυγκρασία
 3393. ἰδιότης
 3394. ἰδού
 3395. ἰοειδής
 3396. ἰσθμός
 3397. ἰσχίον
 3398. ἰσχύς
 3399. ἰχνεύμων
 3400. ἰχώρ
 3401. ἱέρεια
 3402. ἱερατικός
 3403. ἱμάς
 3404. ἱππεύς
 3405. ἴασις
 3406. ἴουλος
 3407. ἴσχω
 3408. ἵλαος
 3409. ἵστωρ
 3410. Ἰάσων
 3411. Ἰακώβ
 3412. Ἰανουάριος
 3413. Ἰδομενεύς
 3414. Ἰθάκη
 3415. Ἰλιάς
 3416. Ἰνδός
 3417. Ἰουδαῖος
 3418. Ἰφιγένεια
 3419. Ἰφικράτης
 3420. Ἰωάννα
 3421. Ἰώ
 3422. Ἰώβ
 3423. Ἴκαρος
 3424. Ἴλιος
 3425. Ἴων
 3426. ὀβελός
 3427. ὀβολός
 3428. ὀδύρομαι
 3429. ὀκτακόσιοι
 3430. ὀλιγαρχία
 3431. ὀμίχλη
 3432. ὀμνύω
 3433. ὀνειδίζω
 3434. ὀπή
 3435. ὀπτικός
 3436. ὀπτός
 3437. ὀρθόω
 3438. ὁδεύω
 3439. ὁλόκληρος
 3440. ὁμογενής
 3441. ὁμολογέω
 3442. ὂ μικρόν
 3443. ὄλβος
 3444. ὄλεθρος
 3445. ὄνειδος
 3446. ὄξος
 3447. ὄπισθεν
 3448. ὄρανος
 3449. ὄρνεον
 3450. ὄρνυμι
 3451. ὄρυζα
 3452. ὄσσε
 3453. ὄφελος
 3454. ὅμιλος
 3455. ὅπου
 3456. ὅρμος
 3457. ὅσιος
 3458. ὅσος
 3459. ὅσπερ
 3460. ὅστις
 3461. ὅτι
 3462. Ὀλυμπία
 3463. Ὀλυμπιάς
 3464. Ὀλύμπιος
 3465. Ὀρφεύς
 3466. ὑάκινθος
 3467. ὑβρίζω
 3468. ὑμέτερος
 3469. ὑμῖν
 3470. ὑμῶν
 3471. ὑπηρέτης
 3472. ὑπόθεσις
 3473. ὑπόστασις
 3474. ὑπότριμμα
 3475. ὑστέρα
 3476. ὑψηλός
 3477. ὕδρος
 3478. ὕπαρξις
 3479. ὕραξ
 3480. ὕστατος
 3481. ὕστερον
 3482. ὕφασμα
 3483. ὖ ψιλόν
 3484. Ὕπνος
 3485. ὠκύπτερος
 3486. ὠμός
 3487. ὠνέομαι
 3488. ὠτειλή
 3489. ὠφέλεια
 3490. ὠφελέω
 3491. ὡρολόγιον
 3492. ὥσπερ
 3493. ὥστε
 3494. ὦ μέγα
 3495. ᾍδης
 3496. ῥέπω
 3497. ῥαγάς
 3498. ῥαφή
 3499. ῥαφίς
 3500. ῥαψῳδία
 3501. ῥεῖθρον
 3502. ῥητίνη
 3503. ῥοή
 3504. ῥόος
 3505. ῥόπαλον
 3506. ῥύγχος
 3507. ῥῆγμα
 3508. ῥῆξις
 3509. Ῥοδόπη
 3510. Ῥούθ
 3511. Ῥόδος
 3512. ͷ
 3513. Αίγυπτος
 3514. Αἰακός
 3515. Αἰθαλίδης
 3516. Αἰθιοπία
 3517. Αἴολος
 3518. Αἴτνη
 3519. Αὐγείας
 3520. Αὐτομέδων
 3521. Αὐτονόη
 3522. Αὐτόλυκος
 3523. Αὔγη
 3524. Βάκχος
 3525. Βίων
 3526. Βαβυλώνιος
 3527. Βενδῖς
 3528. Βενιαμίν
 3529. Βιάνωρ
 3530. Βιθυνία
 3531. Βοιωτός
 3532. Βορέης
 3533. Βορρᾶς
 3534. Βοττία
 3535. Βοῦνος
 3536. Βράγχος
 3537. Βρασίδας
 3538. Βρισεύς
 3539. Βυζάντιον
 3540. Βύβλος
 3541. Βύζας
 3542. Γίγας
 3543. Γαλάτης
 3544. Γαλιλαία
 3545. Γαμηλιών
 3546. Γανυμήδης
 3547. Γελλώ
 3548. Γερμανός
 3549. Γηρυόνης
 3550. Γηρυών
 3551. Γοργυθίων
 3552. Γουνεύς
 3553. Γραικός
 3554. Δάν
 3555. Δία
 3556. Δίφιλος
 3557. Δίων
 3558. Δαίδαλος
 3559. Δαβίδ
 3560. Δαλματία
 3561. Δαναοί
 3562. Δαναός
 3563. Δαρεῖος
 3564. Δατάμης
 3565. Δείναρχος
 3566. Δεινοκράτης
 3567. Δεκάπολις
 3568. Δελφίς
 3569. Δελφός
 3570. Δευκαλίων
 3571. Δηΐφοβος
 3572. Δημάρατος
 3573. Δημοφῶν
 3574. Δημόδοκος
 3575. Δημόκριτος
 3576. Δημόφιλος
 3577. Διδώ
 3578. Δικαίαρχος
 3579. Διογένης
 3580. Διομέδων
 3581. Διονύσια
 3582. Διονύσιος
 3583. Διός
 3584. Διόσκοροι
 3585. Διόφαντος
 3586. Διώνυσος
 3587. Δοσίθεος
 3588. Δωροθέα
 3589. Δώριος
 3590. Εὐαγόρας
 3591. Εὐβοεύς
 3592. Εὐθύδημος
 3593. Εὐθύφρων
 3594. Εὐκλείδης
 3595. Εὐμένης
 3596. Εὐρυάλη
 3597. Εὐρυμέδων
 3598. Εὐρυνόμη
 3599. Εὐρυσάκης
 3600. Εὐρυσθεύς
 3601. Εὐρύαλος
 3602. Εὐρύλοχος
 3603. Εὐρύμαχος
 3604. Εὐρύπυλος
 3605. Εὐσέβιος
 3606. Εὔανδρος
 3607. Εὔβοια
 3608. Εὔβουλος
 3609. Εὔδημος
 3610. Εὔδωρος
 3611. Εὔηνος
 3612. Εὔμολπος
 3613. Εὔξεινος
 3614. Εὔφρων
 3615. Ζάκυνθος
 3616. Ζαβουλών
 3617. Ζεβεδαῖος
 3618. Ζεῦξις
 3619. Ζηνόδωρος
 3620. Θάλπιος
 3621. Θάμυρις
 3622. Θάνατος
 3623. Θέμις
 3624. Θέτις
 3625. Θαλῆς
 3626. Θεαίτητος
 3627. Θεμίστιος
 3628. Θεμιστοκλῆς
 3629. Θεοδοσία
 3630. Θεοφάνης
 3631. Θερσίτης
 3632. Θεσπιεύς
 3633. Θεσπρωτός
 3634. Θεσσαλία
 3635. Θεόδουλος
 3636. Θεόπομπος
 3637. Θεόφραστος
 3638. Θηραμένης
 3639. Θράσυλλος
 3640. Θρασυμήδης
 3641. Θρασύβουλος
 3642. Θρασύμαχος
 3643. Θόας
 3644. Θόων
 3645. Κ
 3646. Κάδμος
 3647. Κάνωβος
 3648. Κάρ
 3649. Κέκροψ
 3650. Κήρ
 3651. Κίμβρος
 3652. Κίμων
 3653. Κίρκη
 3654. Καινὴ Διαθήκη
 3655. Καλλίας
 3656. Καλλίμαχος
 3657. Καλλίστρατος
 3658. Καλλισθένης
 3659. Καλλιστώ
 3660. Καπερναούμ
 3661. Καππαδοκία
 3662. Καρία
 3663. Καρδοῦχος
 3664. Καρχηδών
 3665. Κασσάνδρα
 3666. Κεβριόνης
 3667. Κελτός
 3668. Κεραμεικός
 3669. Κηφισός
 3670. Κισσός
 3671. Κλέων
 3672. Κλεάνθης
 3673. Κλείταρχος
 3674. Κλεινίας
 3675. Κλεισθένης
 3676. Κλειτοφῶν
 3677. Κλειτόμαχος
 3678. Κλεομένης
 3679. Κλεομήδης
 3680. Κλεοπάτρα
 3681. Κλεόβουλος
 3682. Κλεόπομπος
 3683. Κλεώνυμος
 3684. Κλεῖτος
 3685. Κλυταιμνήστρα
 3686. Κολοσσαί
 3687. Κοῖος
 3688. Κράτης
 3689. Κράτιππος
 3690. Κρής
 3691. Κρατύλος
 3692. Κρατῖνος
 3693. Κρονίδης
 3694. Κτησίας
 3695. Κτησίβιος
 3696. Κτησιφῶν
 3697. Κτιμένη
 3698. Κυπάρισσος
 3699. Κωκυτός
 3700. Κωνσταντῖνος
 3701. Λάβαν
 3702. Λάκαινα
 3703. Λάκων
 3704. Λάρισα
 3705. Λάχεσις
 3706. Λάϊος
 3707. Λέσβος
 3708. Λήδα
 3709. Λαέρτης
 3710. Λακεδαίμων
 3711. Λακωνική
 3712. Λαυρέντιος
 3713. Λευΐ
 3714. Λευκανός
 3715. Λεωσθένης
 3716. Λεύκιππος
 3717. Λούκιος
 3718. Λυδία
 3719. Λυκία
 3720. Λυκαβηττός
 3721. Λυκοῦργος
 3722. Λυκόφρων
 3723. Λυσίας
 3724. Λυσίμαχος
 3725. Λυσίστρατος
 3726. Λυσικλῆς
 3727. Λύκειον
 3728. Λύκιος
 3729. Λύσις
 3730. Μάγνης
 3731. Μάγος
 3732. Μάλχος
 3733. Μάρκελλος
 3734. Μάρπησσα
 3735. Μέγαιρα
 3736. Μέγης
 3737. Μέδων
 3738. Μέμνων
 3739. Μέναιχμος
 3740. Μένων
 3741. Μήδεια
 3742. Μίδας
 3743. Μαγνησία
 3744. Μαθθαῖος
 3745. Μαιάς
 3746. Μαλαχίας
 3747. Μαραθών
 3748. Μαριάμ
 3749. Μαρσύας
 3750. Ματταθίας
 3751. Μαχανίδας
 3752. Μαῖα
 3753. Μεγάβυζος
 3754. Μεγακλῆς
 3755. Μελάνιππος
 3756. Μελέαγρος
 3757. Μελανίππη
 3758. Μενέδημος
 3759. Μενοίτιος
 3760. Μενοικεύς
 3761. Μηδία
 3762. Μηλίς
 3763. Μητίων
 3764. Μινώταυρος
 3765. Μνήσαρχος
 3766. Μολοσσός
 3767. Μορμώ
 3768. Μουνυχιών
 3769. Μοῖσα
 3770. Μυρτίλος
 3771. Μυσία
 3772. Μωσῆς
 3773. Μόψος
 3774. Μᾶρκος
 3775. Νάβις
 3776. Νάξος
 3777. Νέαιρα
 3778. Νέαρχος
 3779. Νέμεσις
 3780. Νέσσος
 3781. Νέστωρ
 3782. Ναζαρέθ
 3783. Ναθαναήλ
 3784. Ναυσίθοος
 3785. Ναυσιφάνης
 3786. Ναϊάς
 3787. Νεοκλῆς
 3788. Νηλεύς
 3789. Νηρεύς
 3790. Νικίας
 3791. Νικοκλῆς
 3792. Νικομήδης
 3793. Νικόμαχος
 3794. Νικόστρατος
 3795. Νιρεύς
 3796. Νιόβη
 3797. Νῖσος
 3798. Νῦσα
 3799. Ξάνθιππος
 3800. Ξανθίππη
 3801. Ξενοκλῆς
 3802. Ξενοκράτης
 3803. Ξενοφάνης
 3804. Ξοῦθος
 3805. Οἰδίπους
 3806. Οἰλεύς
 3807. Οἰνεύς
 3808. Οἰνόμαος
 3809. Οἴαγρος
 3810. Οἴνωτρος
 3811. Οὐρανός
 3812. Πάλλας
 3813. Πάνθοος
 3814. Πάνορμος
 3815. Πάρος
 3816. Πάσχα
 3817. Πάτροκλος
 3818. Πίνδαρος
 3819. Παγγαῖον
 3820. Παλαιστίνη
 3821. Παλλάς
 3822. Πανδίων
 3823. Παρθάων
 3824. Παρθενοπαῖος
 3825. Παρνασσός
 3826. Παυσανίας
 3827. Πείσανδρος
 3828. Πειρίθοος
 3829. Πειρίθους
 3830. Πεισίστρατος
 3831. Πεισιδίκη
 3832. Πελοπόννησος
 3833. Περίανδρος
 3834. Περσέως
 3835. Περσικός
 3836. Πηνελόπη
 3837. Πλείσταρχος
 3838. Πλειστοάναξ
 3839. Πλοῦτος
 3840. Ποίας
 3841. Ποδαλείριος
 3842. Πολυδάμας
 3843. Πολυδεύκης
 3844. Πολυκράτης
 3845. Πολυμήστωρ
 3846. Πολυμνία
 3847. Πολύδωρος
 3848. Πολύκλειτος
 3849. Πολύφημος
 3850. Ποσείδιππος
 3851. Ποσειδεών
 3852. Ποσειδῶν
 3853. Πρίαπος
 3854. Πραξιτέλης
 3855. Πριαμίδης
 3856. Προκλῆς
 3857. Προκρούστης
 3858. Προῖτος
 3859. Πρωτεσίλαος
 3860. Πρωτεύς
 3861. Πρόκλος
 3862. Πρόκνη
 3863. Πτολεμαῖος
 3864. Πυθία
 3865. Πυθόδωρος
 3866. Πυθώ
 3867. Πόλυβος
 3868. Σ
 3869. Σάρα
 3870. Σέλευκος
 3871. Σήμ
 3872. Σαλαμίς
 3873. Σαμάρεια
 3874. Σαμψών
 3875. Σαούλ
 3876. Σαπφώ
 3877. Σατάν
 3878. Σεμέλη
 3879. Σθένελος
 3880. Σιλᾶς
 3881. Σιτάλκης
 3882. Σιών
 3883. Σκιώνη
 3884. Σμινθεύς
 3885. Σοφία
 3886. Σπαρτιάτης
 3887. Στέντωρ
 3888. Στίλπων
 3889. Στησίμβροτος
 3890. Στησίχορος
 3891. Στύξ
 3892. Συρακόσιος
 3893. Συριάρχης
 3894. Σωσίας
 3895. Σωσιγένης
 3896. Σόλων
 3897. Σύρος
 3898. Τάναϊς
 3899. Τάνταλος
 3900. Τάρταρος
 3901. Τήλεμος
 3902. Τήλεφος
 3903. Ταυρική
 3904. Τελαμών
 3905. Τερψιχόρη
 3906. Τεύθρας
 3907. Τεῦκρος
 3908. Τιμοφάνης
 3909. Τισίας
 3910. Τισαμενός
 3911. Τληπόλεμος
 3912. Τρίτων
 3913. Τριπτόλεμος
 3914. Τροία
 3915. Τρωάς
 3916. Τρῳός
 3917. Τυδεύς
 3918. Τυνδάρεος
 3919. Τυνδάρεως
 3920. Τυφῶν
 3921. Φέρεκλος
 3922. Φίληβος
 3923. Φίλιπποι
 3924. Φίλων
 3925. Φαίδρα
 3926. Φαρισαῖος
 3927. Φαρνάκης
 3928. Φαῖδρος
 3929. Φείδιππος
 3930. Φειδίας
 3931. Φερεκύδης
 3932. Φηγεύς
 3933. Φθιώτης
 3934. Φιλόδημος
 3935. Φιλόξενος
 3936. Φινεύς
 3937. Φοιβίδας
 3938. Φοινίκη
 3939. Φορμίων
 3940. Φρυγία
 3941. Φρύξ
 3942. Φωκαιεύς
 3943. Φωκεύς
 3944. Φῶκος
 3945. Χάρυβδις
 3946. Χάρων
 3947. Χίος
 3948. Χαλδαῖος
 3949. Χαλκηδών
 3950. Χαναάν
 3951. Χαρικλῆς
 3952. Χαρμίδης
 3953. Χείρων
 3954. Χρόνος
 3955. Χρύση
 3956. -άζω
 3957. άργυρος
 3958. -άρχης
 3959. -άς
 3960. α
 3961. αιτιατική
 3962. αἰδοῖον
 3963. αἰδοῖος
 3964. αἰεί
 3965. αἰζηός
 3966. αἰκία
 3967. αἰνέω
 3968. αἰσχρότης
 3969. αἰτιάομαι
 3970. αἰχμάλωτος
 3971. αἱμορραγία
 3972. αἱμός
 3973. αἱρῶ
 3974. αἴγαγρος
 3975. αἴγλη
 3976. αἴθαλος
 3977. αἴτιον
 3978. αἶθος
 3979. αἶψα
 3980. αὐλέω
 3981. αὐλικός
 3982. αὐστηρός
 3983. αὐτίκα
 3984. αὐτοί
 3985. αὐτομάρτυς
 3986. αὐτό
 3987. αὐτόθι
 3988. αὐτόπτης
 3989. αὐτόχθων
 3990. αὐτῶν
 3991. αὔρη
 3992. αὔω
 3993. αὕτη
 3994. αὖ
 3995. αὖλαξ
 3996. β
 3997. βάγμα
 3998. βάμβαξ
 3999. βάϊς
 4000. βήρυλλος
 4001. βαιός
 4002. βαλανάγρα
 4003. βαλλήν
 4004. βαλλίζω
 4005. βαπτιστήριον
 4006. βαρέω
 4007. βαρβαρικός
 4008. βαρύτης
 4009. βαρύτιμος
 4010. βαρύτονος
 4011. βασίλειος
 4012. βασίλισσα
 4013. βασανίζω
 4014. βασκαίνω
 4015. βατραχομυομαχία
 4016. βατταρίζω
 4017. βατός
 4018. βαφεύς
 4019. βδελύσσομαι
 4020. βεβαιότης
 4021. βεβαιόω
 4022. βητάρμων
 4023. βιάζομαι
 4024. βιοτεύω
 4025. βλάμμα
 4026. βλάστημα
 4027. βλέφαρον
 4028. βλέψις
 4029. βλίττω
 4030. βλῆτρον
 4031. βοηθόος
 4032. βολή
 4033. βομβυλιός
 4034. βουνός
 4035. βουστροφηδόν
 4036. βρέγμα
 4037. βρίζα
 4038. βραβεύς
 4039. βραδυτής
 4040. βροχή
 4041. βροχετός
 4042. βρότος
 4043. βρύκω
 4044. βρύσσος
 4045. βρύχιος
 4046. βρώμη
 4047. βυκάνη
 4048. βόλος
 4049. βόνασος
 4050. βόρβορος
 4051. βόρειος
 4052. βύθιος
 4053. βῶλαξ
 4054. γ
 4055. γάγγραινα
 4056. γάνος
 4057. γάνυμαι
 4058. γάρος
 4059. γέγωνα
 4060. γέεννα
 4061. γέννα
 4062. γέρρον
 4063. γίγγλυμος
 4064. γαίω
 4065. γαλάκτινος
 4066. γαλή
 4067. γαλακτώδης
 4068. γαλῆ
 4069. γαῖσος
 4070. γε
 4071. γείτονας
 4072. γεγονώς
 4073. γεηρός
 4074. γελανδρόν
 4075. γεμίζω
 4076. γενέθλιος
 4077. γενέσθαι
 4078. γενέτης
 4079. γενεή
 4080. γενεαλογέω
 4081. γενεαλόγος
 4082. γερουσία
 4083. γεφυρόω
 4084. γεωργέω
 4085. γεωργικός
 4086. γεῖσον
 4087. γεῦμα
 4088. γηροκομία
 4089. γλάνις
 4090. γλάφυ
 4091. γλάφω
 4092. γλίσχρος
 4093. γλαυκῶπις
 4094. γλαφυρός
 4095. γλοιώδης
 4096. γλυκύρριζα
 4097. γλυφίς
 4098. γλωχίς
 4099. γνάμπτω
 4100. γνωρίζω
 4101. γνωστικός
 4102. γνώμων
 4103. γνῶθι
 4104. γοητεύω
 4105. γοῦν
 4106. γράμματα
 4107. γράφειν
 4108. γράω
 4109. γραμμικός
 4110. -γραφία
 4111. γραφικός
 4112. γρύλλος
 4113. γρῖφος
 4114. γυιός
 4115. γυιόω
 4116. γυμναστής
 4117. γυμνοσοφισταί
 4118. γυμνόω
 4119. γυναικοκρασία
 4120. γυναικωνῖτις
 4121. γυναικός
 4122. γυρός
 4123. γωρυτός
 4124. γόγγρος
 4125. γύαλον
 4126. γῆν
 4127. δάνεισμα
 4128. δέμνιον
 4129. δέομαι
 4130. δέφω
 4131. δή
 4132. δήλησις
 4133. δήμιος
 4134. δήν
 4135. δίγαμμα
 4136. δίπλωμα
 4137. δίπτερος
 4138. δίφρος
 4139. δίω
 4140. δαλός
 4141. δαρθάνω
 4142. δειλία
 4143. δεκάς
 4144. δεκάτη
 4145. δελφίν
 4146. δεύω
 4147. δεῖ
 4148. δεῖξις
 4149. δηλητήριος
 4150. δημιουργία
 4151. δημοκρατικός
 4152. δημοτικός
 4153. δημόσιος
 4154. δηνάριον
 4155. δι-
 4156. διΐστημι
 4157. διάγω
 4158. διάθεσις
 4159. διάμετρον
 4160. διάταξις
 4161. δια-
 4162. διαβόητος
 4163. διαγραφή
 4164. διαδέχομαι
 4165. διαδικάζω
 4166. διαιρέω
 4167. διαλέγομαι
 4168. διαλλαγή
 4169. διασκευάζω
 4170. διασκευαστής
 4171. διασπορά
 4172. διατροφή
 4173. διδασκαλικός
 4174. διδράσκω
 4175. διετής
 4176. δικαιολογία
 4177. διοικέω
 4178. διοικητής
 4179. διορθόω
 4180. διπλάσιος
 4181. διπλόω
 4182. δισμύριοι
 4183. δισσός
 4184. διφθέρα
 4185. διχοστασία
 4186. διψάω
 4187. διωμοσία
 4188. διόρθωσις
 4189. διῶρυξ
 4190. δοκιμασία
 4191. δολερός
 4192. δοξάζω
 4193. δοξολογία
 4194. δοξοσοφία
 4195. δορπηστός
 4196. δοτήρ
 4197. δοτική
 4198. δοχή
 4199. δοχμόομαι
 4200. δούξ
 4201. δράκαινα
 4202. δράσσομαι
 4203. δραματουργία
 4204. δρεπάνη
 4205. δρομεύς
 4206. δρυοκολάπτης
 4207. δρῖλος
 4208. δυσθυμία
 4209. δυστυχία
 4210. δωδέκατος
 4211. δωράκινον
 4212. δωρεά
 4213. δωρεάν
 4214. δόλιχος
 4215. δόλωμα
 4216. δότης
 4217. δύνω
 4218. δύσκολος
 4219. δύσπνοια
 4220. δώρημα
 4221. δᾶμος
 4222. δῆλον
 4223. δῆρις
 4224. δῖνος
 4225. ε
 4226. -ειδής
 4227. -εύς
 4228. εἰδέναι
 4229. εἰδητικός
 4230. εἰκοστός
 4231. εἰωθός
 4232. εἴδω
 4233. εἴη
 4234. εἴην
 4235. εἴης
 4236. εἴθε
 4237. εἴρων
 4238. εἴτε
 4239. εἶδαρ
 4240. εἶπεν
 4241. εὐάγγελος
 4242. εὐαγγελίζομαι
 4243. εὐδοκέω
 4244. εὐδόκιμος
 4245. εὐεργέτης
 4246. εὐεργεσία
 4247. εὐπρόσωπος
 4248. εὐρωπός
 4249. εὐσεβής
 4250. εὐτελής
 4251. εὐτελίζω
 4252. εὐτράπελος
 4253. εὐτυχής
 4254. εὐτυχία
 4255. εὐφωνία
 4256. εὐωχέω
 4257. εὐώνυμος
 4258. εὔγλωσσος
 4259. εὔκαιρος
 4260. εὔλογος
 4261. εὔμορφος
 4262. εὔχαρις
 4263. εὖνις
 4264. ζ
 4265. ζάθεος
 4266. ζέμα
 4267. ζέσις
 4268. ζαμενής
 4269. ζεστός
 4270. ζεῦγμα
 4271. ζηλήμων
 4272. ζηλοτυπέω
 4273. ζητητικός
 4274. ζυγωτός
 4275. ζωγράφος
 4276. ζωγραφέω
 4277. ζωγραφικός
 4278. ζώννυμι
 4279. ζώπυρον
 4280. ζῶ
 4281. θάλος
 4282. θάλπω
 4283. θάομαι
 4284. θάσσων
 4285. θέλω
 4286. θέναρ
 4287. θέρω
 4288. θίασος
 4289. θαλάμη
 4290. θαλάσσιος
 4291. θαλπωρή
 4292. θαμά
 4293. θαρσαλεότης
 4294. θαυμάσιος
 4295. θαυμασμός
 4296. θαυμαστός
 4297. θαυματοποιός
 4298. θείνω
 4299. θεμέλιος
 4300. θεοειδής
 4301. θεοκλυτέω
 4302. θεοκρατία
 4303. θεοπρεπής
 4304. θεούς
 4305. θερίζω
 4306. θεσμός
 4307. θετός
 4308. θεωρέω
 4309. θεόπνευστος
 4310. θεῶν
 4311. θηλάζω
 4312. θηλυκός
 4313. θηρεύω
 4314. θησαυρισμός
 4315. θιγγάνω
 4316. θλίβω
 4317. θνήσκω
 4318. θολός
 4319. θοῶς
 4320. θρέμμα
 4321. θρεπτικός
 4322. θρῴσκω
 4323. θυμέλη
 4324. θωμός
 4325. θωπεύω
 4326. θωός
 4327. θόλος
 4328. θόρυβος
 4329. θύελλα
 4330. θύλακος
 4331. θύννος
 4332. θύσανος
 4333. θώρηξ
 4334. θῖνα
 4335. θῶμιγξ
 4336. -ια
 4337. -ιμος
 4338. -ινος
 4339. -ιον
 4340. -ις
 4341. -ισμός
 4342. -ιστής
 4343. κάθετος
 4344. κάλαθος
 4345. κάμαξ
 4346. κάμινος
 4347. κάμπος
 4348. κάναστρον
 4349. κάπηλος
 4350. κάππαρις
 4351. κάρηνον
 4352. κάρπιμος
 4353. κάρφος
 4354. κάσσυμα
 4355. κάτοικος
 4356. κάτοχος
 4357. κάτωθεν
 4358. κέγχρος
 4359. κέδρινος
 4360. κέλαδος
 4361. κέλευθος
 4362. κέλευσμα
 4363. κένταυρος
 4364. κέρασος
 4365. κέρκουρος
 4366. κέρχνη
 4367. κήδειος
 4368. κήδευμα
 4369. κήδω
 4370. κήλεος
 4371. κήλη
 4372. κήλων
 4373. κήξ
 4374. κίνναμον
 4375. κίσθος
 4376. κίτρινος
 4377. καίνωσις
 4378. καθέζομαι
 4379. καθαρίζω
 4380. καθετήρ
 4381. καθοράω
 4382. καινουργός
 4383. κακά
 4384. κακή
 4385. κακήν
 4386. κακοήθης
 4387. κακοθυμία
 4388. κακοφωνία
 4389. κακοψυχία
 4390. κακούργημα
 4391. κακοῦ
 4392. κακόν
 4393. κακότης
 4394. κακῆς
 4395. καλλίμορφος
 4396. καλλίων
 4397. καλλιγραφία
 4398. καλλωπίζω
 4399. καλλύνω
 4400. καλλώπισμα
 4401. καλοκἀγαθία
 4402. καλύπτρα
 4403. καμπύλος
 4404. καναχέω
 4405. καναχή
 4406. κανθαρίς
 4407. κανθός
 4408. καπηλεῖον
 4409. καρδιακός
 4410. καρκίνωμα
 4411. καρύα
 4412. καρύκη
 4413. καστάνεια
 4414. κατάγνυμι
 4415. κατάληψις
 4416. κατάσκοπος
 4417. κατάχρησις
 4418. κατέρχομαι
 4419. καταβάλλω
 4420. καταβολή
 4421. καταδικάζω
 4422. καταδρομή
 4423. κατακαίω
 4424. κατακεχυμένος
 4425. κατακρίνω
 4426. κατανοέω
 4427. καταπάλτης
 4428. καταπλέω
 4429. καταπτύω
 4430. καταρρέω
 4431. καταστρέφομαι
 4432. καταφιλέω
 4433. καταφονεύω
 4434. καταχέω
 4435. κατηγορία
 4436. κατηγόρημα
 4437. κατοικία
 4438. καύσων
 4439. κελαδέω
 4440. κελαινός
 4441. κενταυρίς
 4442. κενότης
 4443. κεραμίς
 4444. κερδαίνω
 4445. κεστός
 4446. κεύθω
 4447. κεῖσθαι
 4448. κηδεστία
 4449. κηρίων
 4450. κιγκλίς
 4451. κιρσός
 4452. κιχάνω
 4453. κλάσμα
 4454. κλέω
 4455. κλήθρα
 4456. κλειδί
 4457. κλειδίον
 4458. κλειθρία
 4459. κλεψύδρα
 4460. κλεῖθρον
 4461. κληρικός
 4462. κληρονομέω
 4463. κληρονομία
 4464. κληρωτήριον
 4465. κλητικός
 4466. κλητός
 4467. κλισία
 4468. κλιτικός
 4469. κλυστήρ
 4470. κλυτός
 4471. κλωβός
 4472. κλωμακόεις
 4473. κλύζω
 4474. κλύσμα
 4475. κλώθω
 4476. κλών
 4477. κλῆμα
 4478. κνίδη
 4479. κοέω
 4480. κοίρανος
 4481. κοιλία
 4482. κοινά
 4483. κοινή
 4484. κοινωνία
 4485. κοινόω
 4486. κοιτάζω
 4487. κολεός
 4488. κολλύρα
 4489. κολοκύνθη
 4490. κολυμβήθρα
 4491. κολώνη
 4492. κομέω
 4493. κονίς
 4494. κοντός
 4495. κοπίς
 4496. κορέω
 4497. κορακῖνος
 4498. κορδύλη
 4499. κορμός
 4500. κορυφαῖος
 4501. κορωνός
 4502. κοσμήτωρ
 4503. κοσμητής
 4504. κοσμητικός
 4505. κοσμικός
 4506. κοσμοπολίτης
 4507. κοτύλη
 4508. κουρά
 4509. κοχλιάριον
 4510. κοῦρος
 4511. κοῦφος
 4512. κράδη
 4513. κράνος
 4514. κράσπεδον
 4515. κρήδεμνον
 4516. κρίθινος
 4517. κρίμα
 4518. κραδίη
 4519. κρείττων
 4520. κρεμάθρα
 4521. κρεμάννυμι
 4522. κρεμάω
 4523. κριτικός
 4524. κρούω
 4525. κρόταλον
 4526. κρότος
 4527. κρύφα
 4528. κρώζω
 4529. κρῖ
 4530. κρῖμα
 4531. κτήτωρ
 4532. κτίσις
 4533. κτίστης
 4534. κυβερνητικός
 4535. κυδάλιμος
 4536. κυκεών
 4537. κυκλῶν
 4538. κυλλός
 4539. κυνισμός
 4540. κυνοκέφαλος
 4541. κυρτός
 4542. κυψέλη
 4543. κωλοβαθριστής
 4544. κωλόβαθρον
 4545. κωμικός
 4546. κόβαλος
 4547. κόγχη
 4548. κόθορνος
 4549. κόκκινος
 4550. κόλον
 4551. κόλος
 4552. κόλουρος
 4553. κόλυμβος
 4554. κόμβος
 4555. κόμης
 4556. κόνδυλος
 4557. κόνικλος
 4558. κόρις
 4559. κόρρη
 4560. κόρυδος
 4561. κόσκινον
 4562. κόσμησις
 4563. κόστος
 4564. κότος
 4565. κύαθος
 4566. κύδος
 4567. κύησις
 4568. κύμινον
 4569. κύνας
 4570. κύνες
 4571. κύπτω
 4572. κύω
 4573. κώδων
 4574. κῆβος
 4575. λάβδα
 4576. λάβραξ
 4577. λάζομαι
 4578. λάκτισμα
 4579. λάλος
 4580. λάρναξ
 4581. λάρος
 4582. λάχος
 4583. λέκτρον
 4584. λέμβος
 4585. λέξεις
 4586. λέπω
 4587. λέσχη
 4588. λήθαργος
 4589. λίαν
 4590. λίβανος
 4591. λίθινος
 4592. λίπος
 4593. λίσσομαι
 4594. λαγαρός
 4595. λαγωός
 4596. λαγών
 4597. λαγῷος
 4598. λαιός
 4599. λακτίζω
 4600. λαλιά
 4601. λαχαίνω
 4602. λαῖλαψ
 4603. λείβω
 4604. λείψανον
 4605. λειτουργός
 4606. λεκάνη
 4607. λεξικός
 4608. λευκόχρυσος
 4609. λεχώ
 4610. λημνίσκος
 4611. λινοῦς
 4612. λιπαρός
 4613. λιτανεία
 4614. λιτανεύω
 4615. λιτότης
 4616. λοβός
 4617. λογική
 4618. λογικός
 4619. λογογράφος
 4620. λοιγός
 4621. λοξός
 4622. λοπάς
 4623. λουτρόν
 4624. λυέτω
 4625. λυγρός
 4626. λυκάνθρωπος
 4627. λυόντων
 4628. λόγῳ
 4629. λύειν
 4630. λύεις
 4631. λύμη
 4632. λύοι
 4633. λύοιμι
 4634. λύοις
 4635. λύομαι
 4636. λύομεν
 4637. λύσσα
 4638. λύσω
 4639. λώτινος
 4640. λᾶας
 4641. λῆξις
 4642. λῶμα
 4643. μά
 4644. μάγαδις
 4645. μάγγανον
 4646. μάθησις
 4647. μάκαρ
 4648. μάκελλα
 4649. μάλκη
 4650. μάννα
 4651. μάραθον
 4652. μάρη
 4653. μάρτυρος
 4654. μάσταξ
 4655. μάστιξ
 4656. μάταιος
 4657. μάτη
 4658. μάτηρ
 4659. μέγα
 4660. μέδιμνος
 4661. μέδος
 4662. μέδων
 4663. μέλαθρον
 4664. μέν
 4665. μέταξα
 4666. μέτοικος
 4667. μέχρι
 4668. μήδομαι
 4669. μήκων
 4670. μήνας
 4671. μήτρα
 4672. μίμησις
 4673. μίνθος
 4674. μίσθιος
 4675. μίτος
 4676. μίτρα
 4677. μαγγανεύω
 4678. μαγειρεύω
 4679. μαγειρεῖον
 4680. μαγειρικός
 4681. μαγικός
 4682. μαδάω
 4683. μαδαρός
 4684. μαζός
 4685. μακάριος
 4686. μακράν
 4687. μακροθυμία
 4688. μαλάχη
 4689. μαλθακός
 4690. μανιάκης
 4691. μαντεία
 4692. μαντεύομαι
 4693. μαντεῖον
 4694. μανός
 4695. μαραίνω
 4696. μαργάω
 4697. μαρτυρέω
 4698. μαυρός
 4699. μαῖα
 4700. με
 4701. μείζων
 4702. μείρομαι
 4703. μεγαλόψυχος
 4704. μεθίημι
 4705. μεθίστημι
 4706. μεθύω
 4707. μελισσοκόμος
 4708. μενεπτόλεμος
 4709. μερίζω
 4710. μεσονύκτιον
 4711. μεστόω
 4712. μετέχω
 4713. μεταλαμβάνω
 4714. μεταλλάω
 4715. μεταμόρφωσις
 4716. μετανίστημι
 4717. μεταπλασμός
 4718. μεταχειρίζω
 4719. μετεωρολογία
 4720. μετεωρολόγος
 4721. μετωνυμία
 4722. μετόπισθε
 4723. μετόπισθεν
 4724. μεῖδος
 4725. μηλολόνθη
 4726. μηνοειδής
 4727. μηνύω
 4728. μητέρα
 4729. μητρῷος
 4730. μηχανικός
 4731. μιγάς
 4732. μικτός
 4733. μιμνῄσκω
 4734. μισανδρία
 4735. μισθόω
 4736. μισογυνία
 4737. μιστύλλω
 4738. μνημονεύω
 4739. μνηστήρ
 4740. μοιχός
 4741. μολπή
 4742. μολύβδινος
 4743. μονάς
 4744. μονή
 4745. μοναρχέω
 4746. μοναρχία
 4747. μοναστήριον
 4748. μονογενής
 4749. μονοπωλία
 4750. μονοπώλιον
 4751. μονόκερως
 4752. μου
 4753. μοχλός
 4754. μυθέομαι
 4755. μυρίζω
 4756. μυριάς
 4757. μυρσίνη
 4758. μυσαρός
 4759. μυστικός
 4760. μυχός
 4761. μωρός
 4762. μόνον
 4763. μόρον
 4764. μόρφωσις
 4765. -μός
 4766. μύλος
 4767. μύνη
 4768. μύραινα
 4769. μύριοι
 4770. μύρρα
 4771. μύσος
 4772. μύσταξ
 4773. μύω
 4774. μᾶλλον
 4775. μῖμος
 4776. μῶμος
 4777. μῶρος
 4778. νάκη
 4779. νή
 4780. νήθω
 4781. νήπιος
 4782. νήχω
 4783. νίκῃ
 4784. νίτρον
 4785. νίφω
 4786. ναίω
 4787. ναυαγία
 4788. ναυπηγός
 4789. ναυτία
 4790. ναύκληρος
 4791. ναύσταθμον
 4792. ναῦλος
 4793. νειός
 4794. νεκρομαντεία
 4795. νεκρόπολις
 4796. νενικήκαμεν
 4797. νεοσσός
 4798. νερό
 4799. νεός
 4800. νεώτατος
 4801. νεῖκος
 4802. νεῶν
 4803. νησί
 4804. νησιώτης
 4805. νικητής
 4806. νιφάς
 4807. νοέω
 4808. νομικός
 4809. νομοφύλαξ
 4810. νοσηρός
 4811. νοσοκομεῖον
 4812. νουθετέω
 4813. νυκτερινός
 4814. νυστάζω
 4815. νυχτερίδα
 4816. νόησις
 4817. νύκτα
 4818. νύσσω
 4819. νᾶμα
 4820. νᾶπυ
 4821. νῆστις
 4822. νῶτος
 4823. νῷν
 4824. ξυνάγω
 4825. ξυνός
 4826. ξυρόν
 4827. ξύν
 4828. ξύω
 4829. ξῖ
 4830. οἰκέτης
 4831. οἰκογενής
 4832. οἰκοδεσπότης
 4833. οἰκονομικός
 4834. οἰκτιρμός
 4835. οἰμώζω
 4836. οἴαξ
 4837. οἴδημα
 4838. οἴκοι
 4839. οἴμοι
 4840. οἶκτος
 4841. οἶς
 4842. οἷος
 4843. οὐδέ
 4844. οὐδένα
 4845. οὐδέτερος
 4846. οὐδός
 4847. οὐκέτι
 4848. οὐροβόρος
 4849. οὐροπύγιον
 4850. οὔπω
 4851. οὔτε
 4852. πάγη
 4853. πάγκρεας
 4854. πάγουρος
 4855. πάγχυ
 4856. πάθεν
 4857. πάθη
 4858. πάθημα
 4859. πάλη
 4860. πάμπαν
 4861. πάνθηρ
 4862. πάντα
 4863. πάντες
 4864. πάντων
 4865. πάνυ
 4866. πάρευνος
 4867. πάροικος
 4868. πάσσαλος
 4869. πάτρα
 4870. πάτριος
 4871. πάχνη
 4872. πάχος
 4873. πέδιλον
 4874. πέλας
 4875. πέλλα
 4876. πέλω
 4877. πέμπομαι
 4878. πένομαι
 4879. πέρα
 4880. πέρδομαι
 4881. πέρθω
 4882. πέρνα
 4883. πέψις
 4884. πίμπρημι
 4885. πίσον
 4886. πίττα
 4887. παγκράτιον
 4888. παγκρατής
 4889. παθικός
 4890. παιδί
 4891. παιδονόμος
 4892. παλίμψηστος
 4893. παλίνδρομος
 4894. παλίουρος
 4895. παλλακή
 4896. πανδοῦρα
 4897. πανουργία
 4898. πανταχοῦ
 4899. παντοῖος
 4900. παντός
 4901. παράκλησις
 4902. παράλειψις
 4903. παράλλαξις
 4904. παράλληλος
 4905. παράταξις
 4906. παρένθεσις
 4907. παρέρχομαι
 4908. παρίστημι
 4909. παρα-
 4910. παραγωγή
 4911. παραθαλάσσιος
 4912. παρακαλέω
 4913. παραλυτικός
 4914. παραμένω
 4915. παρανομία
 4916. παραπλήσιος
 4917. παρασκευάζω
 4918. παροικία
 4919. παροξυσμός
 4920. παρρησία
 4921. παρόμοιος
 4922. παρώνυμος
 4923. πατέρας
 4924. πατέω
 4925. πατρός
 4926. παύω
 4927. παῖδα
 4928. παῖδες
 4929. παῦλα
 4930. παῦρος
 4931. πείρω
 4932. πειράω
 4933. πελεκάν
 4934. πελεκᾶς
 4935. πελιός
 4936. πελλός
 4937. πελταστής
 4938. πεντακισχίλιοι
 4939. πεντηκοστός
 4940. περάω
 4941. περίπατος
 4942. περίστασις
 4943. περιέχω
 4944. περιβολή
 4945. περιοδικός
 4946. περιοχή
 4947. περιπίπτω
 4948. περισσεύω
 4949. περισσός
 4950. πετροσέλινον
 4951. πετρώδης
 4952. πεῖ
 4953. πεῖσα
 4954. πηκτός
 4955. πηλίκος
 4956. πηρός
 4957. πιθανός
 4958. πινάκιον
 4959. πινακοθήκη
 4960. πιρούνι
 4961. πλάγιος
 4962. πλάνης
 4963. πλάξ
 4964. πλάττω
 4965. πλέγμα
 4966. πλέθρον
 4967. πλήττω
 4968. πλακοῦς
 4969. πλανάω
 4970. πλαστικός
 4971. πλατεῖα
 4972. πλειστηριάζω
 4973. πλοκή
 4974. πλόκαμος
 4975. πλόος
 4976. πλῆγμα
 4977. πλῆκτρον
 4978. πνίγω
 4979. πνευματικός
 4980. πνευμονία
 4981. πνοή
 4982. ποίησις
 4983. ποδός
 4984. ποδῶν
 4985. ποιότης
 4986. ποιϝέω
 4987. πολέω
 4988. πολιορκέω
 4989. πολιορκία
 4990. πολιτικός
 4991. πολλῶν
 4992. πολύ
 4993. πολύσημος
 4994. πολύτροπον
 4995. πολύτροπος